• A
  • A
  • A
Životna sredina

Statistika životne sredine obuhvata oblasti statistike voda, otpada i opasnih hemikalija kao i monetarne i fizičke račune životne sredine. Podaci iz ovih oblasti koriste se za izračunavanje indikatora kojima se sagledava stanje i planiraju mere zaštite životne sredine.

 

Vesti
Vidi sve
Korica-SRP.jpg
28.09.2021. - Statistika i računi životne sredine, 2019.

Ova publikacija nastala je kao rezultat aktivnosti Republičkog zavoda za statistiku u okviru implementacije IPA 2017 komponente projekta Računi životne sredine koji je podržan od strane Evrostata. Glavni cilj projekta je bio usmeren na razvijanje nedostajućeg modula za  energetske tokove iz Uredbe o evropskim ekonomskim računima životne sredine a potom i na pripremu posebne publikacije sa prikazanim dosadašnji  rezultatima RZS-a iz oblasti statistike i računa životne sredine. Računi životne sredine su sistem  koji obezbeđuju vezu između životne sredine i ekonomije i omogućavaju praćenje doprinosa životne sredine ekonomiji (korišćenje sirovina, vode, energije) i uticaja koji ekonomija ima na životnu sredinu (otpad, emisije u vode, vazduh).

Оpširnije