• A
  • A
  • A
Otpad i opasne hemikalije

Statistika otpada  sadrži podatke o generisanom i tretiranom otpadu prema sektorima ekonomskih delatnosti, a statistika  opasnih hemikalija podatke o potrošnji izabranih hemikalija prema klasama toksičnosti.

 

 

Vesti
Vidi sve
02. jul 2021. Stvoreni i tretirani otpad, 2020. – Prethodni podaci

Tokom 2020. godine u Republici Srbiji sektori: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Rudarstvo, Prerađivačka industrija, Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama, Građevinarstvo i sektori uslužnih delatnosti stvorili su 56,3 miliona tona otpada, od čega 79,9% čini neopasni, a 20,1% opasni otpad. Najveći udeo stvorenog opasnog otpada je u sektoru Rudarstvo (24,6%).

Оpširnije
Podaci