• A
  • A
  • A
Otpad i opasne hemikalije

Statistika otpada  sadrži podatke o generisanom i tretiranom otpadu prema sektorima ekonomskih delatnosti, a statistika  opasnih hemikalija podatke o potrošnji izabranih hemikalija prema klasama toksičnosti.

 

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_508440166.jpg
03.07.2019. - Stvoreni i tretirani otpad, 2018 – Prethodni podaci

Tokom 2018. godine u Republici Srbiji sektori: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Rudarstvo, Prerađivačka industrija, Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama, Građevinarstvo i sektori uslužnih delatnosti stvorili su 49,2 miliona tona otpada, od čega 68,8% čini neopasni, a 31,2% opasni otpad. Najveći udeo stvorenog opasnog otpada je u sektoru Rudarstvo (39,5%).

Оpširnije
Podaci