• A
  • A
  • A
Otpad i opasne hemikalije

Statistika otpada  sadrži podatke o generisanom i tretiranom otpadu prema sektorima ekonomskih delatnosti, a statistika  opasnih hemikalija podatke o potrošnji izabranih hemikalija prema klasama toksičnosti.

 

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_508440166.jpg
02.07.2020. - Stvoreni i tretirani otpad, 2019.

Tokom 2019. godine u Republici Srbiji sektori: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Rudarstvo, Prerađivačka industrija, Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama, Građevinarstvo i sektori uslužnih delatnosti stvorili su 64,5 miliona tona otpada, od čega 75,6% čini neopasni, a 24,4% opasni otpad. Najveći udeo stvorenog opasnog otpada je u sektoru Rudarstvo (29,2%).

Оpširnije
Podaci