• A
  • A
  • A
Vode

Statistika voda sadrži podatke o zahvaćenim, korišćenim i otpadnim vodama prema sektorima ekonomskih delatnosti, vodovodnoj i kanalizacionoj mreži i broju priključenih stanovnika, navodnjavanju,  odvodnjavanju i zaštiti od štetnog dejstva voda.

 

 

Vesti
Vidi sve
06. maj 2021. Otpadne vode iz naselja, 2020.

Ukupna količina otpadnih voda iz naselja u 2020. godini manja je za 0,7% nego u referentnom periodu 2019. godine, od čega se količina otpadnih voda ispuštena u javnu kanalizaciju smanjila za 1,3% u odnosu na isti period 2019. Količina otpadnih voda ispuštena u septičke jame veća je za 1,0% u poređenju sa 2019. godinom.

U 2020. godini prečišćeno je 16,5% više otpadnih voda nego u 2019. godini, a najzastupljeniji način prečišćavanja bio je sekundarni tretman.

Оpširnije
Podaci