• A
  • A
  • A
Cene

Statistika cena prati kretanje cena na različitim nivoima prometa. Indeksi cena se koriste za merenje inflacije, deflacionarinje vremenskih serija, u kupoprodajnim ugovorima i za obračun domaćeg bruto proizvoda u stalnim cenama.