• A
  • A
  • A
Registar prostornih jedinica i GIS

Registar prostornih jedinica, koji je automatizovana baza integrisana u Geografski informacioni sistem, a kojom se na standardizovan način vrši indentifikacija postojećih, novoformiranih i ukinutih prostornih jedinica i beleži sve njihove promene. Prostorne jedinice koje se vode u Registru su: popisni krugovi, statistički krugovi, naseljena mesta, katastarske opštine, mesne zajednice, opštine/gradske opštine, gradovi, upravni okruzi, Grad Beograd, autonomne pokrajine i Republika Srbija, i predstavljene su u vidu karata putem GIS programa.

Vesti
Vidi sve
srbijamapapocetnaSaop.gif
22.01.2020. - Promene kod naseljenih mesta, opština/gradskih opština i gradova, 2019.

Stanje 1. januara 2020. godine

Na osnovu Statuta Grada Novog Sada („Službeni glasnik Grada Novog Sada“, broj 36/11, od 27. marta 2019. godine), Grad Novi Sad ugasio je svoje gradske opštine (Novi Sad i Petrovaradin), tj. Grad Novi Sad nema više gradskih opština, a zadržan je dosadašnji matični broj (89010). Matični brojevi za Gradsku opštinu Novi Sad (80284) i Gradsku opštinu Petrovaradin (80519) ugašeni su. 

Na teritoriji Republike Srbije, tokom 2019. godine nije bilo drugih administrativno-teritorijalnih promena kod ostalih naseljenih mesta, opština/gradskih opština i gradova.

Оpširnije