• A
  • A
  • A
ekonomskakretanja.jpg (1)
30.12.2021. -
Ekonomska kretanja u Republici Srbiji, 2021.


Procenjeno je da je ukupna ekonomska aktivnost u Republici Srbiji u 20
21. godini, merena realnim kretanjem bruto domaćeg proizvoda (BDP), zabeležila rast od 7,5% u odnosu na 2020. godinu.

Bruto investicije u osnovna sredstva u 2021. godini pokazuju realan rast od 14,1%, u poređenju sa prethodnom godinom.

Poljoprivredna proizvodnja ostvarila je u 2021. godini pad fizičkog obima od 5,0%.  U istom periodu industrijska proizvodnja zabeležila je rast od 6,3%, a prerađivačka industrija rast od 5,5%.

Vrednost izvedenih radova u građevinarstvu u 2021. godini beleži realni rast od 17,1%, u odnosu na prethodnu godinu. Promet u trgovini na malo ostvario je realni rast od 9,8%, dok je promet u trgovini na veliko nominalno veći za 22,0%. Spoljnotrgovinska robna razmena, u evrima, u 2021. godini, u odnosu na 2020. pokazuje rast izvoza za 25,5% i rast uvoza za 24,0%. U okviru sektora Usluge smeštaja i ishrane u 2021. godini procenjen je realni rast ugostiteljstva od 72,7%, dok je broj noćenja turista povećan za 29,7%. U 2021. godini u odnosu na 2020. registrovano je povećanje fizičkog obima saobraćaja od 39,9%, a telekomunikacija od 2,9%.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi, u trećem kvartalu 2021. godine, stopa zaposlenosti iznosi 50,0%, dok je stopa nezaposlenosti 10,5%.

Prosečne zarade bez poreza i doprinosa u 2021. godini, u odnosu na prethodnu godinu, nominalno su veće za 8,9%, a realno za 4,6%.

Procenjena godišnja stopa inflacije iznosi 7,8%.

 Ekonomskih kretanja u Republici Srbiji