• A
  • A
  • A
Godišnji nacionalni računi

Godišnji nacionalni računi predstavljaju povezan i usklađen sistem informacija koji pruža opštu sliku ekonomske aktivnosti Republike Srbije u godišnjoj dinamici. Raspoloživi su podaci o godišnjem bruto domaćem proizvodu sa osnovnim komponentama proizvodnje i upotrebe, u tekućim i stalnim cenama.

 

Vesti
Vidi sve
29. decembar 2022. Ekonomska kretanja u Republici Srbiji, 2022.

Procenjeno je da je ukupna ekonomska aktivnost u Republici Srbiji u 2022. godini, merena realnim kretanjem bruto domaćeg proizvoda (BDP), zabeležila rast od 2,3% u odnosu na 2021. godinu.

Bruto investicije u osnovna sredstva u 2022. godini, merene stopama realnog rasta, na  istom su nivou kao prethodne godine.

 Ekonomskih kretanja u Republici Srbiji

 

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Dodatne tabele
Godišnji nacionalni računi - dodatne tabele (posle revizije u 2018/2019)
Dodatne tabele
Tabele ponude i upotrebe i input-autput tabele
Dodatne tabele
Godišnji nacionalni računi – dodatne tabele (pre revizije u 2018/2019)
Dodatne tabele
Nefinansijski sektorski računi