• A
  • A
  • A
final-final-mics.jpg
05.07.2019. -
Javni poziv za prijavljivanje kandidata za anketare i merače za istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS6)


Republički zavod za statistiku u periodu od 2. septembra do 10. novembra 2019. godine sprovodi anketu „Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS6)”. Anketiranje će se sprovoditi prema metodologiji MICS istraživanja, uz pomoć laptopova, popunjavanjem upitnika u direktnom kontaktu sa licima u domaćinstvu. Više informacija o MICS istraživanju možete pronaći na adresi:  http://www.stat.gov.rs/istrazivanja/mics/

Za MICS6 istraživanje angažovaće se ukupno 77 kandidata od kojih će 11 kandidata biti angažovano na poslovima merača, a 66 kandidata, na osnovu rezultata pokazanih tokom obuke, biće raspoređeno na poslove supervizora, anketara i rezervnog anketara.

Poslove supervizora i merača mogu obavljati lica oba pola. Prema zahtevima MICS metodologije i zbog prirode istraživanja, poslove anketara i rezervnog anketara mogu obavljati isključivo lica ženskog pola.

Strukturu timova, osnovne zadatke anketara i merača, proceduru za njihov izbor, kao i spisak gradova/opština u kojima se formiraju MICS timovi, možete pogledati ovde.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni su:

  • da je državljanin Republike Srbije;
  • da je punoletan i radno sposoban;
  • da je stekao najmanje formalno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
  • da je nezaposlen (u periodu od 3. avgusta do 1. septembra 2019. godine) ili da je korisnik starosne penzije.
  • da (u periodu od 3. avgusta do 1. septembra 2019. godine) nije radno angažovan po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu niti ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju;
  • da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i nije podignuta optužnica.

Posebni uslovi koje kandidat za anketara treba da ispuni:

  • poznavanje rada na računaru (MS Office i internet) – predviđeno je testiranje kandidata koje je eliminacionog karaktera.

Prednost pri izboru:

  • U slučaju da kandidati ostvare isti ukupan broj bodova, prednost će imati kandidati sa većim brojem bodova dobijenih na razgovoru.

Sa izabranim kandidatima zaključuje se Ugovor o privremenim i povremenim poslovima.

Važna napomena: Korisniku porodične penzije koji stekne svojstvo osiguranika, sklapanjem ugovora o privremenim i poovremenim poslovima može biti obustavljena isplata porodične penzije za vreme trajanja ugovora u skladu sa članom 117. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“ br. 34/03, 64/04 - US, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 - dr. zakon, 63/06 - US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18).

Pozivaju se kandidati koji su zainteresovani da učestvuju u MICS6 istraživanju i koji su spremni da prisustvuju obaveznoj obuci koja je planirana za anketare u periodu od 3. do 25. avgusta 2019. godine (ukupno 23 dana), odnosno za merače u periodu od 12. do 25. avgusta 2019. godine (ukupno 14 dana) da se u periodu od 8. do 14. jula 2019. godine prijave na ovaj javni poziv i to isključivo popunjavanjem elektronske prijave – ovde.

Ukoliko aplikacija ne bude radila, to je zbog tehničkih problema. Ako ne budete uspeli da se prijavite do nedelje uveče, biće produžena prijava do ponedeljka, 15.07.2019. do 12:00.

MIKS tim

Uz prijavu na javni poziv, kandidat je dužan da popuni i potpiše Izjavu o davanju tačnih podataka koju treba skenirati i poslati mejlom na adresu: mics@stat.gov.rs

Kandidati za koje se, uvidom u tražena dokumenta, ustanovi da ne ispunjavaju opšte uslove definisane javnim pozivom, biće isključeni iz daljeg postupka a kandidati za koje se utvrdi da su u prijavi dali netačne podatke, biće ponovo bodovani.

Spisak kandidata pozvanih na testiranje i razgovor, kao i mesto i vreme održavanja, biće objavljeni
15. jula 2019. godine na sajtu Republičkog zavoda za statistiku.