• A
  • A
  • A

Декларација о квалитету

По узору на Европски статистички систем, а у складу са мисијом и визијом, као и Политиком квалитета, Републички завод за статистику настоји да статистичку производњу потпуно усклади са Кодексом праксе европске статистике (CoP).

Кодекс праксе европске статистике је усвојен од стране Одбора за европски статистички систем 2005. године. Статистички органи, у које спадају Комисија (Евростат), национални заводи за статистику и друге националне институције одговорне за развој, производњу и дисеминацију европских статистика, заједно са владама, министарствима и Европским саветом, обавезали су се на придржавање овог Kодекса.


Мисија званичне статистике 

“Основна мисија званичне статистике је обезбеђивање релевантних, непристрасних, поузданих, правовремених и међународно упоредивих статистичких показатеља. Координација одговорних произвођача званичне статистике и активно учешће у међународној статистичкој сарадњи омогућавају да објављени резултати званичне статистике задовоље потребе доносилаца одлука, истраживача и других корисника и да исти буду основ за праћење и усмеравање политика у области економије и друштва, као и политика повезаних са процесом придруживања Републике Србије Европској унији. Прикупљање, обрада и дисеминација статистичких података врши се уз неопходно коришћење методолошких и организационих знања, статистичких стандарда, модерне технологије, заштиту статистичке поверљивости, оптимално коришћење ресурса, оптерећење давалаца података на разумном нивоу и доступност података корисницима под истим условима.“


Визија и вредности званичне статистике 

“Систем званичне статистике Републике Србије, јачањем стручних и инфраструктурних капацитета и усвајањем и применом најбоље статистичке праксе, треба да постигне висок степен усклађености са међународним статистичким стандардима, као и висок ниво квалитета објављених статистичких података и стеченог поверења даваоца и корисника података.“


Принципи Кодекса праксе заједно са принципима управљања укупним квалитетом представљају заједнички оквир квалитета Европског статистичког система.

Систем управљања квалитетом Републичког завода за статистику, темељи се на Кодексу праксе европске статистике и потпуно је прилагођен статистичким потребама јер се систематски унапређује квалитет статистичких процеса, крајњих резултата односно података, као и пружања услуга корисницима.

Статистичке активности усмерене су на праћење следећих основних обележја квалитета:

1. Релевантност - степен у којем статистички резултати задовољавају текуће и потенцијалне потребе корисника.

2. Тачност и поузданост - у статистичком смислу означава колико су израчунате вредности или процене близу егзактним или истинитим вредностима.

3. Правовременост и поштовање најављених рокова објављивања

Правовременост - информација одражава дужину временског периода између њихове расположивости и догађаја или појаве коју описују.

Поштовање најављених рокова објављивања - односи се на временски размак између стварног датума објављивања статистичких резултата и датума објављивања који је претходно утврђен и најављен.

4. Кохерентност и упоредивост

Кохерентност - статистичких резултата је њихова адекватност за поуздано комбиновање на различите начине и за различите потребе.

Упоредивост - статистички резултати су међусобно усклађени у погледу садржаја, терминологије и периодике, усклађени са међународно признатим концептима, класификацијама, дефиницијама и методама, и то у времену и између региона и земаља.

5. Доступност и разумљивост

Доступност - се односи на физичке услове на основу којих корисници могу доћи до података: где треба да оду, како да поруче, време испоруке, јасна политика цена, расположивост микро и макро података, различити формати, итд.

Разумљивост - се односи на информационо окружење података, односно на то да ли су подаци праћени одговарајућим метаподацима, илустрацијама као што су графикони или карте, такође, да ли су расположиве информације о квалитету података (укључивши и ограничења у коришћењу,..) као и на додатну помоћ коју на захтев корисника даје Републички завод за статистику.

 

  Подели ову страну  


 


  Контакт


Наташа Цветковић

е-mailnatasa.cvetkovic@stat.gov.rs
тел: +381 11 2412 922, лок. 211

  Линкови

Политика квалитета

Стратегија квалитета

Кодекс праксе европске статистике

Принципи Уједињених нација


Извештај Peer Review мисије 

Light Peer Review о примени Кодекса праксе европске статистике у Републици Србији


Истраживање о задовољству корисника

2023.  2021.  2019.  2017.  2015.  2013.