• A
  • A
  • A

Прикупљање података

 

Прикупљање података представља сваку активност која се односи на непосредно прибављање података путем пописа, статистичких истраживања или на преузимање података из административних извора, као и на добијање података методом сталног праћења и посматрања.

РЗС гарантује безбедност и поверљивост података који су прикупљени истраживањем. Прикупљени подаци користе се искључиво у статистичке сврхе.
Статистички подаци помажу централној и локалним властима, пословним субјектима, организацијама и многим другим да донесу одлуке које се тичу свих нас који живимо и радимо у Србији.

Информације за лица и домаћинства
У РЗС се спроводе различита истраживања на случајним узорцима домаћинстава и лица. На основу прикупљених података на изабраном делу популације, доносе се одговарајући закључци о целој популацији.
Ако сте примили писмо од РЗС-а у којем вас обавештавамо да је у току спровођење статистичког истраживања и да ће вас наш анкетар посетити или контактирати са вама путем телефона, то значи да сте, на основу случајног узорка, изабрани да учествујете у истраживању. У зависности од истраживања, а ради мерења промена у времену, може се десити да у истраживању учествујете више пута.

Добили сте писмо обавештења о спровођењу Анкете о радној снази

Информације за пословне субјекте
Из пословне перспективе статистички подаци пружају виталан извор информација за идентификацију трендова на тржишту.
Пословни субјекти који учествују у статистичком истраживању се бирају из Статистичког пословног регистра (СПР), узимајући у обзир следећа обележја: промет, број запослених и величину предузећа. Да ли ће неки пословни субјекат учествовати у истраживању, зависи и од броја пословних субјеката регистрованих у некој делатности.
Генерално, велики пословни субјекти ће увек бити укључени у истраживања, јер информације које пружају имају веома велики значај с обзиром на њихово учешће у појави која се прати.
Према броју запослених, пословни субјекти могу бити: 0–9 (микро), 10–49 (мала), 50–249 (средња), 250 и више (велика).
Статистичка истраживања се спроводе независно једно од другог, тако да је могуће да један пословни субјект буде изабран у више истраживања у исто време.
РЗС тежи да што више истраживања спроводе путем електронског прикупљања података (е-упитници), односно попуњавањем он-лајн упитника путем веб-апликације.