• A
  • A
  • A
Цене

Статистика цена прати кретање цена на различитим нивоима промета. Индекси цена се користе за мерење инфлације, дефлационариње временских серија, у купопродајним уговорима и за обрачун домаћег бруто производа у сталним ценама.