• A
 • A
 • A
Историјат
 • 1862

  Званична статистика у Србији установљена је 18. априла 1862. године, када је кнез Михаило Обреновић

  донео акт којим се економско одељење Министарства финансија обавезује да води

  статистичке послове.

 • 1863

  Изашао је из штампе први Државопис Србије.

 • 1864

  Из Економског одељења Министарства финансија издваја се посебно Статистичко одељење.

 • 1881

  Донет Закон о устројству статистике. 

 • 1882

  Статистика прелази у надлежност Министарства народне привреде.

 • 1885

  Државна статистика Србије постаје члан Међународног статистичког института,

  односно од оснивања ове значајне институције.

 • 1893

  Издат је Први Статистички годишњак Краљевине Србије. 

 • 1894

  Престаје да излази Државопис.

 • 1910

  Излази последњи Статистички годишњак Краљевине Србије. 

 • 1919

  Основана Дирекција државне статистике при Министарству социјалне политике Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца.

 • 1945

  Одлука о оснивању Српске земаљске статистике (Службени гласник НР Србије бр. 4/45) донета је 26. фебруара 1945. године - претечe данашњег Републичког завода за статистику.

 • 1946

  Донет закон о општедржавном привредном планирању и државним органима за планирање, по коме Српска земаљска статистка постаје Статистички уред НР Србије. 

 • 1948

  Према Уредби о оснивању и раду Савезног статистичког уреда и статистичких уреда у народним републикама, статистички уред НР Србије и статистички уреди при народним одборима постали су органи Савезног статистичког уреда. Статистички уред НР Србије био је непосредно подређен Савезном статистичком уреду, а одговарао је Влади НР Србије. Статистички уреди при народним одборима били су под непосредним руководством Статистичког уреда НР Србије.

  Спроведен први послератни Попис становништва.

 • 1950

  У децембру 1950. године изашао из штампе први Статистички годишњак у 50 примерака.

 • 1951

  Статистичком уреду НР Србије припаја се и евиденција као посебан вид активности, односно Статистички уред НР Србије прераста у Завод за статистику и евиденцију НР Србије.

  Покренута едиција Саопштење.

 • 1952

  Покренута серијска публикација Месечни статистички преглед.

 • 1953

  Спроведен Попис становништва.

 • 1955

  Покренута едиција Билтен.

 • 1956

  Донет Закон о органима управе у НР Србији (Службени гласник НР Србије бр. 21/56), према овом Закону Завод за статистику и евиденцију НР Србије прераста у Завод за статистику НР Србије, то је практично значило дефинитивно ослобађање статистике од послова евиденције.

   

 • 1958

  Донета је Уредба о организацији и раду Завода за статистику НР Србије (Службени гласник СР Србије бр. 13/58 од 29.03.1958.), којом је нешто прецизније утврђена надлежност, задаци и организација Републичког завода за статистику. 

  Ново раздобље у развоју статистичке службе и њене организације, почиње укидањем срезова које је на целој територији Републике текло по етапама од 1958-1967. године. На ужој територији Републике формирано је 9 подручних завода за статистику у развијеним центрима. У САП Kосову формирани су општински статистички органи (углавном у седиштима бивших срезова), а у САП Војводини и бивши срески заводи за статистику постају истурена одељења Покрајинског завода за статистику.

   

 • 1960

  Спроведен Попис пољопривреде.

 • 1961

  Спроведен Попис становништва.

 • 1966

  Објављен први број из едиције Радни документ.

 • 1971

  Спроведен Попис становништва.

 • 1974

  Објављена прва серијска публикација Општине у Србији.

 • 1981

  Спроведен Попис становништва.

 • 1987

  Прво чвориште рачунарске мреже EARN (European Academic Research Network)

  за нашу земљу био је, од 1987. године, Републички завод за статистику (чвориште се звало YUBGSS21).

  EARN мрежа је већ тада била спојена са светском рачунарском мрежом, данас познатом као Интернет.

 • 1991

  Спроведен Попис становништва.

 • 1992

  Организација статистике у Савезној Републици Југославији, коју су 1992. године основале Србија и Црна Гора остала је иста. Савезни, републички, покрајински заводи и локална одељења наставили су да раде и имали су исте задатке и иста права као и пре. Влада Републике Србије је 29. јануара 1992. године донела Уредбу о начину вршења послова министарстава и посебних организација ван њиховог седишта којом су општине у Републици Србији груписане у 29 округа и Град Београд. Статистичка служба у Централној Србији обављала је послове из свог делокруга рада преко 9 подручних одељења у бившим седиштима регионе (Ваљево, Зајечар, Крагујевац, Краљево, Лесковац, ниш, Смедерево, Ужице и Шабац). На Територији АП Војводине од 1992. године функционише Сектор за статистику са 5 подручних одељења (Зрењанин, Нови Сад, Панчево, Сремска Митровица и Суботица). Исте године је формиран Сектор за статистику АП Косова и Метохије у чијем саставу је до јуна 1999. године.

 • 2002

  Спроведен Попис становништва.

  Одржана прва конфренција за штампу.

 • 2004

  Пуштен у рад први веб сајт Републичког завода за статистику.

 • 2006

  Маја 2006. године Србија и Црна Гора постају независне републике. У складу са Чланом 60. Уставне повеље државне заједнице (Службени гласник бр. 1/2003) Република Србија је постала следбеник државне заједнице Србије и Црне Горе. На основу Одлуке о обавезама државних органа Републике Србије у остваривању надлежности Републике Србије као следбеника државне заједнице Србије и Црне Горе (Службени гласник бр. 48/2006 од 5.06.2006.) и у складу са Уредбом о финансирању надлежности које су прешле на Републику Србију с бивше државне заједнице, Републички завод за статистику постао је следбеник Завода за статистику Србије и Црне Горе.

 • 2009

  Донет Закон о званичној статистици (Службени гласник РС бр. 104/2009).

  Доношењем овог закона престају да важе Закон о статистичким истраживањима (Службени гласник РС бр. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05) и Закон о систему статистичких истраживања (Службени лист СРЈ бр. 80/94 и 28/96).

 • 2010

  Пуштен у рад нови веб сајт.

  Развијена прва дисеминациона база података.

 • 2011

  Спроведен Попис становништва.

  Развијен ИСТ - Републички завод за статистику једна је од ретких статистичких институција у свету која има потпуно  самостално развијен оперативни, продукциони, meta data driven систем најновије технологије, који служи за унос, обраду, статистичку анализу и објављивање статистичких података.

  Републички завод за статистику отворио Twitter налог (@StatistikaSrb)

 • 2012

   Спроведен Попис пољопривреде

 • 2017

  Први стручни преглед нивоа примене Кодекса праксе европске статистике у Републици Србији (peer review).

 • 2018

  Трећа генерација веб сајта.

  Редизајнирана дисеминациона база података.

 • 2019

  Пуштен у рад Портал Отворени подаци.

Директори Републичког завода за статистику
 • 1945

  др Драгослав Тодоровић (1945 - 1946)

 • 1946

  др Јован Савић (1946 - 1947)

 • 1947

  др Милош Мацура (1947 - 1954) 

 • 1954

  Душан Бјелогрлић (1954-1958)

 • 1958

  Растко Шкаљак (1958 - 1966)  

 • 1966

  Андреја Стокић (1966 – 1984)

 • 1984

  мр Милован Живковић (1984 – 1994)

 • 1994

  мр Зоран Јовановић (1994 – 1999)

 • 1999

  проф. др Милева Жижић (1999 – 2002)

 • 2002

  Зоран Јанчић (2002 – 2004)  

 • 2004

  проф. др Драган Вукмировић (2004 – 2015)

 • 2015

  проф. др Миладин Ковачевић