• A
  • A
  • A
highway-3392100_960_720.jpg
29.09.2023. -
Ukupan prevoz putnika i robe, I polugodište 2023.


Broj prevezenih putnika u prvih šest meseci 2023. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, veći je za 13,1%, pri čemu je prevoz putnika u unutrašnjem saobraćaju povećan za 10,7%, a u međunarodnom saobraćaju za 45,4%. U vazdušnom saobraćaju došlo je do rasta od 87,2%, dok je prevoz u drumskom saobraćaju veći za 7,0%. Prevoz putnika u železničkom saobraćaju povećan je za 141,5%. Obim rada, iskazan u pkm, veći je za 33,9%. Količina robe prevezene u prvom polugodištu 2023. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, manja je za 2,2%. U istom periodu, obim rada, iskazan u tkm, manji je za 1,0%. Vazdušni i drumski saobraćaj beleže rast u količini prevezene robe, dok saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima, cevovodni i železnički saobraćaj beleže pad.

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju je veći nego u prvom polugodištu prošle godine, uz porast obima rada od 5,4%. Prevoz robe drumskim saobraćajem porastao je za 9,7%, a obim rada, iskazan u tkm, manji je za 5,8% u odnosu na isti period prethodne godine.

Vazdušni saobraćaj beleži rast kad je reč o prevozu putnika. Broj prevezenih putnika u vazdušnom saobraćaju veći je za 87,2%, a ostvareni putnički kilometri veći su za 90,7%. Prevoz robe iskazuje rast u količinama prevezene robe od 13,2%, a u obimu rada, posmatrano u tkm, zabeležen je rast od 10,1%.

Rast broja prevezenih putnika u železničkom saobraćaju u prvom polugodištu 2023. iznosi 47,8%. Zapaža se rast u broju prevezenih putnika u unutrašnjem saobraćaju od 48,2%, kao i u međunarodnom saobraćaju, gde rast iznosi 28,8%. U istom periodu, prevoz robe beleži pad od 17,2%. Obim rada, iskazan u tkm, beleži pad od 22,9% u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima beleži pad u količini prevezene robe od 9,6%, a obim rada, iskazan u tkm, smanjen je za 8,6%.

Transport nafte cevovodima opao je za 4,6% u količini prevezene nafte, a u ostvarenim tkm pad od 5,9%. Transport prirodnog gasa manji je za 9,0%.

U graničnom prometu drumskih putničkih vozila u prvom polugodištu 2023. godine, u ulazu, zapaža se rast broja vozila domaćih registracija od 0,5% u odnosu na isti period 2022. godine. Od ukupnog broja vozila sa stranom registracijom koja su ušla u našu zemlju najviše čine vozila sa registracijom Nemačke i Austrije.

Klasične poštanske usluge u prvom polugodištu 2023. godine beleže pad u odnosu na isti period 2022. godine. Kod pismonosnih pošiljki beleži se pad od 18,4%, a kod paketskih pošiljki beleži se rast u odnosu na isti period prošle godine od 72,6%. Usluge platnog prometa beleže pad od 4,6%.

U fiksnoj telefoniji zapaža se pad od 17,6%, kao i u mobilnoj telefoniji, i to od 1,2%.

Ukupan broj zaposlenih u saobraćaju manji je za 1,3% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.