• A
  • A
  • A
shutterstock_669807235.jpg
09.06.2023. -
Kretanja na tržištu rada u prvom kvartalu 2023.


Prema podacima Ankete o radnoj snazi, u prvom kvartalu 2023. godine broj zaposlenih iznosio je 2 835 900, a broj nezaposlenih 317 800. Stopa zaposlenosti za dati period iznosi 49,6%, a stopa nezaposlenosti 10,1%.

U odnosu na prvi kvartal 2022. godine, broj zaposlenih lica starih 15 i više godina povećan je za 31 600, što je uslovilo rast stope zaposlenosti za 1,1 p. p. U istom periodu broj nezaposlenih smanjen je za 24 800 lica, dok je stopa nezaposlenosti smanjena za 0,8 p. p.

Porast broja zaposlenih lica najprimetniji je u sektoru Prerađivačka industrija (28 700 lica više), dok je u sektoru Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo došlo do pada broja zaposlenih (32 700).

U odnosu na prethodnu godinu, došlo je do rasta formalno zaposlenih za 43 900, dominantno u sektoru prerađivačke industrije (32 800) i smanjenja neformalno zaposlenih, za 12 300, dominantno u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (8 800).

Napomena:

Ocene za prvi kvartal 2023. godine izračunate su na osnovu demografskih procena za 2022. godinu, prema Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine, dok su za izračunavanje ocena zaključno sa četvrtim kvartalom 2022. godine korišćene demografske procene zasnovane na Popisu 2011. godine. 

Zbog primene pondera zasnovanih na najnovijim demografskim pokazateljima, podaci nisu uporedivi sa prethodnim podacima objavljenim pre 2023. godine.

U narednim mesecima, na osnovu revidiranih podataka procena stanovništva za međupopisni period, biće izvršena revizija podataka ARS za relevantni period pre 2023. godine.