• A
  • A
  • A
Anketa o radnoj snazi

Anketa o radnoj snazi omogućava sagledavanje stanja i praćenje promena na tržištu rada putem međunarodno ustanovljenih pokazatelja, među kojima su stopa zaposlenosti i stopa nezaposlenosti. Pored toga, ova anketa obezbeđuje sagledavanje sociodemografskih karakteristika zaposlenog, nezaposlenog i stanovništva van radne snage i jedini je izvor informacija o neformalnoj zaposlenosti.

Obaveštenje

Od 2021. godine RZS je prešao na novu, redizajniranu metodologiju Ankete o radnoj snazi. 

Redizajn Ankete izvršen je na osnovu i u skladu sa novom Uredbom Evropskog  parlamenta i Saveta, koja je stupila na snagu 1. januara 2021. godine. Nova evropska regulativa zahteva od zemalja EU da primenjuju nove redizajnirane koncepte i metode u Anketi o radnoj snazi od 2021. godine. Republika Srbija, odnosno RZS, kao član Evropskog statističkog sistema, paralelno se, sa ostalim evropskim zemljama, prilagođava promenama u evropskom zakonodavstvu. 

  Anketa o radnoj snazi, nova metodologija 2021.

Vesti
Vidi sve
30. novembar 2022. Kretanja na tržištu rada u trećem kvartalu 2022.

Prema Anketi o radnoj snazi u trećem kvartalu 2022. godine broj zaposlenih iznosio je 2 942 000, a broj nezaposlenih 288900. Stopa zaposlenosti za dati period iznosi 50,8%, i  u odnosu na treći kvartal 2021. godine veća 0,9 procentnih poena (p.p.) dok je u odnosu na drugi kvartal 2022. godine manja za 0,1 p. p. Stopa nezaposlenosti iznosi 8,9% i u odnosu na treći kvartal 2021. godine manja je za 1,6 p. p. dok je u poređenju sa drugim kvartalom 2022. godine ostala nepromenjena.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Stopa zaposlenosti
50,8 %
Stopa nezaposlenosti mladih od 15 do 24 godina
25,4 %
Stopa stanovništva van radne snage
44,2 %
Podaci