• A
  • A
  • A
highway-3392100_960_720.jpg
30.09.2022. -
Ukupan prevoz putnika i robe, I polugodište 2022.


Broj prevezenih putnika u prvih šest meseci 2022. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, veći je za 17,6%, pri čemu je prevoz putnika u unutrašnjem saobraćaju povećan za 14,2%, a u međunarodnom saobraćaju za 98,5%. U vazdušnom saobraćaju došlo je do rasta od 88,6%, dok je prevoz u drumskom saobraćaju veći za 13,1%. Prevoz putnika u železničkom saobraćaju povećan je za 63,5%. Obim rada, iskazan u pkm, veći je za 45,2%. Količina robe prevezene u prvom polugodištu 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, beleži rast od 14,9%. U istom periodu, obim rada, iskazan u tkm, veći je za 4,0%. Vazdušni, cevovodni, drumski i železnički saobraćaj beleže rast u količini prevezene robe, dok saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima beleži pad.

Prevoz putnika u drumskom saobraćaju je veći nego u prvom polugodištu prošle godine, uz porast obima rada od 36,3%. Prevoz robe drumskim saobraćajem porastao je za 18,3%, a obim rada, iskazan u tkm, veći je za 4,9% u odnosu na isti period prethodne godine.

Vazdušni saobraćaj beleži rast kad je reč o prevozu putnika. Broj prevezenih putnika u vazdušnom saobraćaju veći je za 88,6%, a ostvareni putnički kilometri veći su za 61,6%. Prevoz robe iskazuje rast u količinama prevezene robe od 4,8%, a u obimu rada, posmatrano u tkm, zabeležen je neznatan rast od 0,3%.

Rast broja prevezenih putnika u železničkom saobraćaju u prvom polugodištu 2022. iznosi 63,5%. Zapaža se rast u broju prevezenih putnika u unutrašnjem saobraćaju od 63,2%, kao i u međunarodnom saobraćaju, gde rast iznosi 73,3%. U istom periodu, prevoz robe beleži rast od 21,7%. Obim rada, iskazan u tkm, raste za 9,2% u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima beleži pad u količini prevezene robe od 6,7%, a obim rada, iskazan u tkm, smanjen je za 13,8%.  

Transport nafte cevovodima porastao je za 23,5% u količini prevezene nafte, a u ostvarenim tkm raste za 28,9%. Transport prirodnog gasa veći je za 10,6%.

U graničnom prometu drumskih putničkih vozila u prvom polugodištu 2022. godine, u ulazu, zapaža se rast broja vozila domaćih registracija od 18,6% u odnosu na isti period 2021. godine. Od ukupnog broja vozila sa stranom registracijom koja su ušla u našu zemlju, najviše čine vozila sa registracijom Mađarske i Nemačke.   

Klasične poštanske usluge u prvom polugodištu 2022. godine porasle su u odnosu na isti period 2021. godine. Kod pismonosnih pošiljki beleži se rast od 3,0%, a kod paketskih pošiljki beleži se rast u odnosu na isti period prošle godine od 32,4%. Usluge platnog prometa beleže pad od 7,2%.

U fiksnoj telefoniji zapaža se pad od 16,9%, kao i u mobilnoj telefoniji, i to od 1,7%.

Ukupan broj zaposlenih u saobraćaju veći je za 1,3% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.