• A
  • A
  • A
shutterstock_57257086.jpg
15.04.2022. -
Račun naknada u oblasti životne sredine, 2020.


Naknade u oblasti životne sredine su jedan od ekonomskih instrumenata za kontrolu zagađenja i upravljanje prirodnim resursima, čiji je cilj da utiču na ponašanje ekonomskih subjekata, proizvođača i potrošača.

U 2020. godini, prihodi od naknada u oblasti životne sredine iznosili su 217 890,6 mil. dinara, što je za 2,6% manje nego prethodne godine. Najveće učešće u strukturi prihoda imale su kategorije energetske naknade i naknade u oblasti saobraćaja, 87,0% odnosno 7,5%, dok su naknade za zagađenje i naknade za korišćenje resursa učestvovale sa 4,2% odnosno sa 1,4%, respektivno.

Sa stanovišta vrsta institucionalnih jedinica koje plaćaju naknade, najveći deo naknada u 2020. godini platile su proizvođačke jedinice, 61,1%, dok je učešće domaćinstava, kao potrošača, u ukupnim prihodima iznosilo 38,9%. Ostatak prihoda je evidentiran pod kategorijom „Neraspoređeno“.

U 2020. godini, učešće prihoda od naknada u oblasti životne sredine u BDP-u iznosilo je 4,0%, dok je to učešće u ukupnim prihodima od poreza i socijalnih doprinosa iznosilo 10,3%.