• A
  • A
  • A
shutterstock_470723780.jpg
03.12.2021. -
Indikatori materijalnih tokova, 2020.


Materijalni tokovi su tokovi materijala između ekonomije i prirodnog okruženja, što obuhvata ekstrahovane sirovine i druge primarne materijale iz prirodnog okruženja (prirodni resursi), te njihovo otpuštanje u prirodno okruženje, kao i tokove materijala između ekonomije i inostranstva (uvoz i izvoz).

Klasifikacija materijala1 koja se koristi u Računu materijalnih tokova grupiše domaće ekstrahovane resurse u četiri kategorije: biomasa (iz poljoprivrede, šumarstva i ribolova), rude metala, nemetali (kamen, glina i slično) i fosilna goriva (ugalj, nafta, gas).

Količina domaćih ekstrahovanih resursa u 2020. godini iznosila je 129 575 hilj. tona, što je za 5,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Posmatrano po kategorijama materijala, najveći iznos u domaćoj ekstrakciji imali su biomasa (42 776 hilj. tona) i fosilna goriva (40 859 hilj. tona).

Uvoz materijala u 2020. godini iznosio je 18 727 hilj. tona, odnosno 6,3% manje nego u 2019. godini. Kategorije materijala koje su se najviše uvozile bile su fosilna goriva (35,8%) i rude metala (20,0%).

Izvoz materijala u 2020. godini iznosio je 16 091 hilj. tona, što je za 0,2% više nego u prethodnoj godini. Od ukupne količine izvezenog materijala najviše su se izvozile biomasa (53,0%) i rude metala (14,4%).

Domaća potrošnja materijala u 2020. godini iznosila je 132 211 hilj. tona, što je za 4,4% više nego u 2019. godini. Prema kategorijama materijala, najveća je bila potrošnja fosilnih goriva (45 793 hilj. tona) i biomase (37 293 hilj. tona). Domaća potrošnja materijala po stanovniku u 2020. godini iznosila je 19,2 tone, što je za 1 tonu više u odnosu na prethodnu godinu.

Produktivnost resursa, kao odnos između bruto domaćeg proizvoda (BDP) i domaće potrošnje materijala, u 2020. godini iznosila je 37,2 RSD po kilogramu, što je za 5,13% manje nego 2019. godine, odnosno rast potrošnje materijala je bio veći od rasta BDP-a u odnosu na prethodnu godinu.

Ostale vesti