• A
  • A
  • A
shutterstock_533980216.jpg
17.09.2021. -
Račun emisija u vazduh, 2019.


Emisija sumpor-dioksida (SO2) u 201
9. godini iznosila je 395,4 kilotona (Gg), što je za 14,0% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupna emisija SO2 u sektoru Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom ima udeo od 91,5% i beleži rast u poređenju sa 2018. godinom. Učešće ovog gasa u sektoru Prerađivačka industrija iznosi 4,3%, u ostalim sektorima ekonomskih delatnosti 1,7% i u domaćinstvima 2,5%. 

Od ukupno 329,9 kilotona (Gg) emitovanog ugljen-monoksida (CO) u 2019. godini 60,9% su emisije iz domaćinstava. Emisije koje nastaju u domaćinstvima zbog grejanja iznose 92,8%. Sektori ekonomskih delatnosti imaju znatno manje učešće u ukupnim emisijama (CO), a sektor Prerađivačka industrija beleži rast emisija ovog gasa (6,3%) u odnosu na prethodnu godinu.

Oksidi azota (NOx) sa emitovanih 139,8 kilotona (Gg) beleže blagi rast (6,8%) u poređenju sa prethodnom godinom. Emisije ovih gasova iz domaćinstava, u smislu transporta, beleže rast od 2,0%, a pad u sektoru Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (5,2%).