• A
  • A
  • A
shutterstock_57257086.jpg
17.09.2021. -
Račun naknada u oblasti životne sredine, 2019.


Naknade u oblasti životne sredine su jedan od ekonomskih instrumenata za kontrolu zagađenja i upravljanje prirodnim resursima, čiji je cilj da utiču na ponašanje ekonomskih subjekata, proizvođača i potrošača.

U 2019. godini, prihodi od naknada u oblasti životne sredine iznosili su 223 716,2 mil. dinara, što je za 5,6% više nego prethodne godine. Najveće učešće u strukturi prihoda imale su kategorije energetski porezi i porezi iz oblasti saobraćaja, 85,9% odnosno 7,1%, dok su naknade za zagađenje i naknade za korišćenje resursa učestvovale sa 5,6% odnosno sa 1,5%, respektivno.

Sa stanovišta vrsta institucionalnih jedinica koje plaćaju naknade, najveći deo naknada u 2019. godini platile su proizvođačke jedinice, 61,3%, dok je učešće domaćinstava, kao potrošača, u ukupnim prihodima iznosilo 38,7%. Ostatak prihoda je evidentiran pod kategorijom „Neraspoređeno“.

U 2019. godini, učešće prihoda od naknada u oblasti životne sredine u BDP-u iznosilo je 4,1%, dok je to učešće u ukupnim prihodima od poreza i socijalnih doprinosa iznosilo 11,0%.

Ostale vesti