• A
  • A
  • A
laboratory-4712721_960_720.jpg
28.06.2021. -
Naučnoistraživačka delatnost, 2020.


Učešće izdataka za istraživanje i razvoj u BDP-u iznosilo je 0,91% u 2020. godini.

Broj istraživača zaposlenih u IRD porastao je u 2020. godini za 1,6% u odnosu na prethodnu godinu.

U ukupnom broju organizacija koje se bave istraživačko-razvojnom delatnošću (IRD), u 2020. godini nefinansijski sektor je učestvovao sa 47,5%, sektor države sa 17,6%, visoko obrazovanje sa 33,7% i neprofitni sektor sa 1,2%.

Broj istraživačkih radova (projekata i studija) porastao je u 2020. godini za 24,8% u odnosu na 2019. godinu, gde fundamentalni radovi učestvuju sa 54%, primenjeni sa 30%, a razvojni sa 16%.

U ukupnim izdacima za IRD u 2020. godini, učešće bruto investicija iznosi 5,1%, a tekućih izdataka 94,9%.

U 2020. godini, nefinansijski sektor je uložio u IRD 70,9% sopstvenih sredstava, a sredstva državne i lokalne uprave koristili su za IRD: državni sektor 66,3% i visoko obrazovanje 67,5%.