• A
  • A
  • A
highway-3392100_960_720.jpg
25.06.2021. -
Ukupan prevoz putnika i robe, 2019. i 2020.


Ukupan broj prevezenih putnika u međunarodnom saobraćaju u 2020. godini smanjen je za 62,1% u odnosu na isti period prethodne godine. U posmatranom periodu, opao je i unutrašnji prevoz putnika za 28,4%, što je uticalo na pad ukupnog broja prevezenih putnika za 30,9%. Obim rada, izražen u putničkim kilometrima, u 2020. godini opao je za 46,0%, što je posledica smanjenja obima rada u unutrašnjem prevozu putnika za 30,2%, dok je obim rada u međunarodnom prevozu smanjen za 60,3%.

Količina prevezene robe u 2020. godini manja je za 3,2% u odnosu na prethodnu godinu. Unutrašnji prevoz robe manji je za 0,2%, dok je u međunarodnom prevozu robe zabeleženo smanjenje izvoza robe za 2,9% i uvoza 7,9% u odnosu na 2019. godinu. Obim rada, iskazan u tonskim kilometrima, smanjen je za 7,1%. Povećanje obima rada zabeleženo je samo u unutrašnjem prevozu.

Posmatrano prema granama saobraćaja, ukupan broj prevezenih putnika u drumskom saobraćaju opao je u odnosu na prethodnu godinu za 28,6%. Na to smanjenje uticao je prevoz putnika u unutrašnjem saobraćaju, koji je u 2020. godini smanjen za 27,9%, dok je broj putnika u međunarodnom saobraćaju opao za 50,1%. Ukupan obim rada u drumskom prevozu, manji je za 33,8%, što ukazuje na smanjenje prosečnog pređenog puta u posmatranom periodu. Ukupna količina prevezene robe u drumskom saobraćaju u 2020. godini manja je nego u 2019. za 1,4%, dok je obim rada u tonskim kilometrima smanjen za 5,3%.

Broj prevezenih putnika u železničkom saobraćaju beleži pad od 37,8% u odnosu na prethodnu godinu, a ostvareni rad, iskazan u putničkim kilometrima, manji je za 44,9%. Količina prevezene robe opala je i u unutrašnjem i u međunarodnom saobraćaju, pa je ukupna prevezena roba u železničkom saobraćaju manja za 8,7%. Obim rada u tonskim kilometrima, u železničkom saobraćaju opao je za 4,1%.

Količina nafte transportovane naftovodima pokazuje rast od 4,6%. U istom periodu, transport prirodnog gasa gasovodima porastao je za 1,5%. Obim rada u tonskim kilometrima veći je za 10,2% u prevozu nafte naftovodima.

U vazdušnom saobraćaju, kad je reč o broju prevezenih putnika i ostvarenom obimu rada, uočava se pad. Broj prevezenih putnika, u poređenju sa prethodnom godinom, manji je za 68,0%, a ostvareni obim rada za 63,2%. Kada posmatramo prevoz robe, situacija u vazdušnom saobraćaju je drugačija. Naime, u 2020, u odnosu na prethodnu godinu, došlo je do pada količine prevezene robe od 25,7%, ali i do rasta obima ostvarenog rada od 4,4%.

Saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima beleži pad u količini prevezene robe od 5,6%, a obim rada, iskazan u tonskim kilometrima, smanjen je za 23,2%.

Granični promet drumskih putničkih vozila na ulasku u Republiku Srbiju u 2020. godini manji je za 46,7% nego u 2019. godini. Broj domaćih vozila manji je za 47,4%, dok je broj vozila sa stranom registracijom takođe opao za 46,3%. Kod teretnih vozila, zabeležen je rast vozila koja su ušla u Republiku Srbiju za 1,8%, dok je izlaz vozila smanjen za 1,7%.

U oblasti telekomunikacija, zabeleženo je povećanje broja polaznih poziva u mobilnoj telefoniji, za 16,3%, dok su u fiksnoj telefoniji ostvarene minute saobraćaja porasle za 2,0% u odnosu na prošlu godinu. Klasične poštanske usluge u 2020. godini, u poređenju sa 2019. godinom, beleže pad: kod paketskih pošiljaka od 20,7%, kod usluga platnog prometa od 23,6% i kod pismonosnih pošiljaka od 1,5%.

Ukupan broj zaposlenih veći je za 2,3% u odnosu na prethodnu godinu.