• A
  • A
  • A
shutterstock_530497726.jpg
06.05.2021. -
Otpadne vode iz naselja, 2020.

 

Ukupna količina otpadnih voda iz naselja u 2020. godini manja je za 0,7% nego u referentnom periodu 2019. godine, od čega se količina otpadnih voda ispuštena u javnu kanalizaciju smanjila za 1,3% u odnosu na isti period 2019. Količina otpadnih voda ispuštena u septičke jame veća je za 1,0% u poređenju sa 2019. godinom.

Kada je reč o ispuštanju otpadnih voda u kanalizaciju u 2020. godini u odnosu na 2019, domaćinstva beleže smanjenje od 0,7%, industrijski sektor[1] smanjenje od 12,9%, a ostali korisnici[2] povećanje od 3,4%.

U 2020. godini prečišćeno je 16,5% više otpadnih voda nego u 2019. godini, a najzastupljeniji način prečišćavanja bio je sekundarni tretman.

Mreža javne kanalizacije u 2020. godini duža je za 1,8% u odnosu na 2019. godinu, dok je novih priključaka na kanalizacionu mrežu u 2020. godini bilo 4,2% više nego prethodne godine.

 

[1] Ispuštene količine otpadnih voda iz industrijskog sektora obuhvataju sledeće sektore po Klasifikaciji delatnosti: Rudarstvo; Prerađivačka industrija; Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom.

[2] Ispuštene količine otpadnih voda od ostalih korisnika obuhvataju sledeće sektore po Klasifikaciji delatnosti: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo; Građevinarstvo i sektore uslužnih delatnosti.