• A
  • A
  • A
960x700 SILK-01.jpg
15.10.2020. -
Siromaštvo i socijalna nejednakost, 2019.


U 2019. godini stopa rizika od siromaštva iznosila je 23,2%, i u odnosu na 2018. godinu niža je za 1,1 procentna poena. Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti iznosila je 31,7%, i u odnosu na 2018. godinu niža je za 2,6 procentna poena.

Stopa rizika od siromaštva predstavlja procenat lica čiji je raspoloživi ekvivalentni prihod ispod praga rizika od siromaštva, koji je u 2019. iznosio 19 381 dinara prosečno mesečno za jednočlano domaćinstvo. Stopa rizika od siromaštva ne pokazuje koliko lica je stvarno siromašno, već procenat lica koji imaju ekvivalentni raspoloživi prihod niži od praga rizika od siromaštva.

Prag rizika od siromaštva za domaćinstva s dvoje odraslih i jednim detetom starosti do 14 godina iznosio je 34 886 dinara, dok je za četvoročlano domaćinstvo s dvoje odraslih i dvoje dece starosti do 14 godina iznosio 40 700 dinara.

Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti pokazuje procenat lica koji su u riziku od siromaštva, ili su izrazito materijalno uskraćeni, ili žive u domaćinstvima veoma niskog intenziteta rada.

Posmatrano prema starosti, lica mlađa od 18 godina najviše su bila izložena riziku od siromaštva – 28,9%, kao i lica starosti od 18 do 24 godina – 25,6%. Najnižu stopu rizika od siromaštva imale su osobe starije od 65 godina – 21,1%.

Prema tipu domaćinstva, najvišu stopu rizika od siromaštva imala su lica u domaćinstvima koja čine dve odrasle osobe s troje ili više izdržavane dece – 51,9%, zatim lica u domaćinstvima koja čine samohrani roditelji s jednim detetom ili više izdržavane dece –  41,6%.

U zavisnosti od radnog statusa, kod lica starih 18 i više godina, najizloženija riziku od siromaštva bila su nezaposlena lica – 47,5%, dok je najniža stopa rizika od siromaštva kod zaposlenih kod poslodavca – 6,5%. Kod samozaposlenih lica ova stopa iznosila je 25,9%, a kod penzionera 17,2%.