• A
  • A
  • A
shutterstock_533980216.jpg
18.09.2020. -
Račun emisija u vazduh, 2018.


Emisija sumpor-dioksida (SO2) u 2018. godini iznosila je 345,5 kilotona (Gg), što je za 5,9% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ukupna emisija SO2 u sektoru Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom ima udeo od 89,6% i beleži blagi pad u poređenju sa 2017. godinom. Učešće ovog gasa u sektoru Prerađivačka industrija iznosi 5,7%, u ostalim sektorima ekonomskih delatnosti 1,9% i u domaćinstvima 2,8%. 

Od ukupno 250,1 kilotona (Gg) emitovanog ugljen-monoksida (CO) u 2018. godini 78,8% su emisije iz domaćinstava. Emisije koje nastaju u domaćinstvima zbog grejanja iznose 91,9%. Sektori ekonomskih delatnosti imaju znatno manje učešće u ukupnim emisijama (CO), a sektor Prerađivačka industrija beleži značajan rast emisija ovog gasa (18,1%) u odnosu na prethodnu godinu.

Oksidi azota (NOx) sa emitovanih 127,1 kilotona (Gg) beleže blagi pad (5,8%) u poređenju sa prethodnom godinom. Emisije ovih gasova iz domaćinstava, u smislu transporta, beleže rast od 2,1%, a pad u sektorima Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (31,7%) i Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom (6,3%).