• A
  • A
  • A
shutterstock_508440166.jpg
02.07.2020. -
Stvoreni i tretirani otpad, 2019.

 

Tokom 2019. godine u Republici Srbiji sektori: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Rudarstvo, Prerađivačka industrija, Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama, Građevinarstvo i sektori uslužnih delatnosti stvorili su 64,5 miliona tona otpada, od čega 75,6% čini neopasni, a 24,4% opasni otpad. Najveći udeo stvorenog opasnog otpada je u sektoru Rudarstvo (29,2%).

Kad je reč o stvorenim količinama otpada, posmatrano po sektorima, i u odnosu na prethodnu godinu, u 2019. godini zabeležena su sledeća kretanja: sektor Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – rast od 41,5%, Rudarstvo – rast od 39,2%, Prerađivačka industrija – rast od 7,1%, Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom – rast od 0,1%, Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama – pad od 14,4%, Građevinarstvo – rast od 10,1% i sektori uslužnih delatnosti – rast od 0,5%.

U 2019. godini ukupno je tretirano 62,7 miliona tona otpada. Od ukupno tretirane količine otpada odloženo je 60,3 miliona tona (96,4%). 

Reciklirane količine otpada u 2019. godini beleže rast u odnosu na prethodnu godinu od 6,6%, koji je uglavnom nastao zbog povećanog recikliranja metalnog otpada.

Količina recikliranog otpada korišćenog kao gorivo za proizvodnju energije veća je za 14,9% nego prethodne godine.