• A
  • A
  • A
shutterstock_112261523.jpg
26.06.2020. -
Budžetska izdvajanja za nauku, 2019/2020.

 

U Republici Srbiji u 2019. godini utrošeno je 21.856,218 hilj. RSD budžetskih sredstava za aktivnosti istraživanja i razvoja (IR).
Udeo ukupnih budžetskih sredstava za IR u bruto domaćem proizvodu u 2019. godini iznosio je 0,40%.
Najveći procenat budžetskih sredstava za IR pripao je sektoru države (58,7%), a zatim sektoru visokog obrazovanja (26,9%). U ukupnim sredstvima za finansiranje naučnoistraživačkog rada sredstva od međunarodnih organizacija učestvuju sa oko 10%, nefinansijski (poslovni) sektor učestvuje sa 3,4%, dok je za neprofitni sektor bilo namenjeno manje od 1% sredstava.
Posmatrano prema društveno-ekonomskim ciljevima, najviše budžetskih sredstava opredeljenih za IR bilo je utrošeno za cilj Opšte unapređenje znanja – Istraživanje i razvoj finansirani iz opštih fondova univerziteta (25,1%). Za cilj Industrijska proizvodnja i tehnologija utrošeno je 16,5%, a najmanje sredstava utrošeno je za cilj Istraživanje i eksploatacija svemira (0,5%).
Sredstva koja su planirana za IR budžetom za 2020. godinu (pre rebalansa budžeta) iznosila su 15.954,389 hilj. RSD. Najviše sredstava, 26,8%, planirano je za Opšte unapređenje znanja – IR finansirani iz opštih fondova univerziteta.