• A
  • A
  • A
shutterstock_470723780.jpg
05.12.2019. -
Indikatori materijalnih tokova, 2018.

 

Materijalni tokovi su tokovi materijala između ekonomije i prirodnog okruženja, što obuhvata ekstrahovane sirovine i druge primarne materijale iz prirodnog okruženja te njihovo otpuštanje u prirodno okruženje, kao i tokove materijala između ekonomije i inostranstva (uvoz i izvoz).

Količina domaćih ekstrahovanih resursa u 2018. godini iznosila je 114 585 hilj. tona, što je za 4,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Posmatrano po kategorijama materijala, najveći iznos u domaćoj ekstrakciji imali su biomasa (40 682 hilj. tona) i fosilna goriva (38 885 hilj. tona).

Uvoz materijala u 2018. godini iznosio je 18 593 hilj. tona, odnosno 2,8% više nego u 2017. godini. Kategorije materijala koje su se najviše uvozile bile su fosilna goriva (39,9%) i rude metala (24,2%).

Izvoz materijala u 2018. godini iznosio je 14 328 hilj. tona, što je za 6,3% više nego u prethodnoj godini. Od ukupne količine izvezenog materijala najviše su se izvozile biomasa (47,0%) i rude metala (18,5%).

Domaća potrošnja materijala u 2018. godini iznosila je 118 850 hilj. tona, što je za 4,4% više nego u 2017. godini. Prema kategorijama materijala, najveća je bila potrošnja fosilnih goriva (44 585 hilj. tona) i biomase (36 775 hilj. tona). Domaća potrošnja materijala po stanovniku u 2018. godini iznosila je 17 tona, što je za 0,8 tona više u odnosu na prethodnu godinu.

Produktivnost resursa, kao odnos između bruto domaćeg proizvoda (BDP) i domaće potrošnje materijala, u 2018. godini iznosila je 31,4 RSD po kilogramu, što je za 0,04% više nego 2017. godine, odnosno rast potrošnje materijala je bio niži od rasta BDP-a u odnosu na prethodnu godinu.