• A
  • A
  • A
shutterstock_344265242.jpg
02.12.2019. -
Kvartalni bruto domaći proizvod, III kvartal 2019.


Realni rast bruto domaćeg proizvoda u trećem kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 4,8%.

Desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u trećem kvartalu 2019. godine od 2,2% u odnosu na prethodni kvartal.

Posmatrano po delatnostima, u trećem kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, značajan realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru građevinarstva, 34,7%, sektoru informisanja i komunikacija, 7,7% i sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane, 5,4%.

Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u trećem kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, realni rast zabeležen je kod svih agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava, 3,1%, izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 2,3%, izdaci za finalnu potrošnju države, 4,6%, bruto investicije u osnovna sredstva, 17,3%, izvoz robe i usluga, 10,2% i uvoz robe i usluga, 11,4%.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju.