• A
  • A
  • A
shutterstock_11771440.jpg (2)
01.10.2019. -
Bruto domaći proizvod, 2018

 

Republički zavod za statistiku objavljuje rezultate godišnjeg obračuna bruto domaćeg proizvoda (BDP), prema proizvodnom i rashodnom pristupu, u tekućim i stalnim cenama, za 2018. godinu.

Bruto domaći proizvod u 2018. godini iznosio je, u tekućim cenama, 5 068 588,5 mil. RSD. U odnosu na prethodnu godinu, BDP nominalno je veći za 6,6%.

Posmatrano po delatnostima, u 2018. godini najznačajnije učešće u formiranju BDP-a imaju: sektor prerađivačke industrije, 14,5%, sektor trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, 11,5%, sektor poslovanja nekretninama, 7,0%, sektor poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, 6,3% i sektor informisanja i komunikacija, 4,8%. S druge strane, u upotrebi BDP-a učešće izdataka za ličnu potrošnju domaćinstava je 68,1%, izdataka za finalnu potrošnju države 16,6%, bruto investicija u osnovna sredstva 20,1%, izvoza dobara i usluga 50,8% i uvoza dobara i usluga 59,3%.

Realni rast BDP-a u 2018. godini, u odnosu na prethodnu godinu, iznosio je 4,4%.

Po delatnostima, u 2018. godini u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva ostvaren je realni rast bruto dodate vrednosti od 15,2%, sektoru građevinarstva 12,8%, sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila 7,3%, sektoru saobraćaja i skladištenja 5,6%, u sektoru usluga smeštaja i ishrane 8,0% i u sektoru informisanja i komunikacija 5,5%. Realni pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru rudarstva, 4,7% i sektoru stručnih, naučnih, inovacionih i tehničkih delatnosti, 1,4%. Posmatrano sa rashodne strane, najveći realni rast beleže bruto investicije u osnovna sredstva, 17,8%. Izvoz dobara i usluga i uvoz dobara i usluga imaju realni rast od 8,3% odnosno 11,6%.  Izdaci za finalnu potrošnju imaju realnu stopu rasta od 3,2%, od čega je realni rast izdataka za ličnu potrošnju sektora domaćinstava 3,0%. Izdaci za ličnu potrošnju države imaju realni rast od 4,2%, a izdaci za kolektivnu potrošnju rast od 2,9%.

Napominjemo da je, u skladu sa ranijim najavama, sada kompletirana i dostupna u bazi podataka Republičkog zavoda za statistiku i serija revidiranih podataka za čitav period od 1995. do 2017. godine.