• A
  • A
  • A
shutterstock_533980216.jpg
20.09.2019. -
Račun emisije u vazduh, 2017

 

Emisija sumpor-dioksida (SO2) u 2017. godini iznosila je 420,2 kilotona (Gg), što je za 0,7% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ukupna emisija SO2  u sektoru Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom ima udeo od 91,4% i  beleži blagi rast u odnosu na 2016. godinu. Učešće ovog gasa u sektoru Prerađivačka industrija iznosi 4,4%, u ostalim sektorima ekonomskih delatnosti 1,8% i u domaćinstvima 2,4%.
Od ukupno 268,4 kilotona (Gg) emitovanog ugljen-monoksida (CO) u 2017. godini 81,3% su emisije iz domaćinstava. Emisije koje nastaju u domaćinstvima zbog grejanja iznose 82,0%. Sektori ekonomskih delatnosti imaju znatno manje učešće u ukupnim emisijama (CO), a sektor Prerađivačka industrija beleži značajan rast emisija ovog gasa (26,5%) u odnosu na prethodnu godinu.
Oksidi azota (NOx) sa emitovanih 147,6 kilotona (Gg) beleže blagi  pad od 0,9% u odnosu na prethodnu godinu. Emisije ovih gasova iz domaćinstava, u smislu transporta, beleže pad od 7,0%, kao i u sektoru Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (4,8%), dok se u sektoru Snabdevanje električnom energijom, gasom  i parom beleži rast od 1,5% u odnosu na prethodnu godinu.