• A
  • A
  • A
shutterstock_57257086.jpg
20.09.2019. -
Porezi u oblasti životne sredine, 2017.


Porezi u oblasti životne sredine su jedan od ekonomskih instrumenata za kontrolu zagađenja i upravljanje prirodnim resursima, koji za cilj imaju uticaj na ponašanje ekonomskih subjekata, proizvođača i potrošača.

Vrednost prihoda od poreza u oblasti životne sredine je 2,7 puta povećana u 2017. u odnosu na 2008. godinu. Prosečan godišnji rast prihoda od poreza u oblasti životne sredine u periodu 2008–2017. godine iznosio je 11,5%.

U 2017. godini, prihodi od poreza u oblasti životne sredine iznosili su 195 906,2 mil. RSD, što je za 5,0% više nego prethodne godine. Najveće učešće u strukturi prihoda imale su kategorije energetski porezi i porezi iz oblasti saobraćaja, 85,6% odnosno 7,1%, dok su porezi na zagađenje i porezi na korišćenje resursa učestvovali sa 5,6% odnosno 1,7%, respektivno.

Sa stanovišta vrsta institucionalnih jedinica koje plaćaju porez, najveći deo poreza u 2017. godini platile su proizvođačke jedinice, 61,0%, dok je učešće domaćinstava, kao potrošača, u ukupnim prihodima iznosilo 39,0%. Ostatak prihoda je evidentiran pod kategorijom „Neraspoređeno”.

Prosečno godišnje učešće prihoda od poreza u vezi sa životnom sredinom u bruto domaćem proizvodu (BDP), u periodu 2008–2017, iznosilo je 3,5%. U 2017. godini, učešće prihoda od poreza u oblasti životne sredine u BDP-u iznosilo je 4,1%, dok je to učešće u ukupnim prihodima od poreza i socijalnih doprinosa iznosilo 11,1%.