• A
  • A
  • A
shutterstock_708448510P3.png
16.09.2019. -
Prihodi u novcu i u naturi i lična potrošnja, drugi kvartal 2019.

 

Podaci su dobijeni putem Ankete o potrošnji domaćinstava, koja se od 2003. godine sprovodi po metodologiji koja je usklađena sa međunarodnim standardima i preporukama Evrostata, Međunarodne organizacije rada (International Labour Organization – ILO) i Ujedinjenih nacija, čime se obezbeđuje međunarodna uporedivost podataka. Ovom anketom prikupljaju se podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje. Pored toga, Anketom se prikupljaju i podaci o nekim važnijim pokazateljima životnog standarda (uslovi stanovanja, snabdevenost trajnim potrošnim  dobrima i dr.), kao i osnovni podaci o demografskim, ekonomskim i sociološkim  karakteristikama domaćinstava.

U Anketi se primenjuje dvoetapni stratifikovani uzorak, sa popisnim krugovima kao primarnim i domaćinstvima kao sekundarnim jedinicama izbora. Svakih petnaest dana anketira se oko 370 domaćinstava, odnosno 8856 domaćinstava za godinu dana.

Od ukupnog broja domaćinstava predviđenih za anketiranje u drugom kvartalu (2214 za Republiku Srbiju), anketirano je 1610 domaćinstava (73%).