• A
  • A
  • A
Anketa o potrošnji domaćinstava

Podaci o potrošnji i prihodima domaćinstava, o demografskim, ekonomskim i sociološkim karakteristikama domaćinstava kao i podaci o uslovima stanovanja, opremljenosti domaćinstava trajnim dobrima i sl.  

Obaveštenje

Na sajtu Evrostata objavljeni su podaci iz Ankete o potrošnji domaćinstava za 2015. godinu. Lična potrošnja prati se prema međunarodnoj klasifikaciji COICOP (Klasifikacija lične potrošnje po nameni), koja razvrstava ličnu potrošnju na 12 glavnih grupa. Radi uporedivosti podataka o izdacima domaćinstava za ličnu potrošnju između različitih zemalja, Evrostat u grupu 04 –  Stanovanje, voda, el. energija, gas i ostala goriva, uključuje podatak o vrednosti imputirane rente. Podaci o visini imputirane rente prikupljaju se za vlasnike stana/kuće i ostale kategorije stanara koji nisu podstanari. Podatak predstavlja pretpostavljeni iznos naknade za zakupninu stana koji bi domaćinstvo plaćalo kada bi isti takav stan/kuću iznajmljivalo. U Anketi se iznos ovog podatka dobija na osnovu samoizjašnjavanja domaćinstva i ne prikazuje se kao sastavni deo lične potrošnje domaćinstava u publikacijama koje objavljuje Republički zavod za statistiku.

Vesti
Vidi sve
shutterstock_187181876.jpg
16.12.2019. - Prihodi u novcu i u naturi i lična potrošnja domaćinstava, III kvartal 2019.

U trećem kvartalu 2019. godine, prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi po domaćinstvu iznosili su 66909 dinara i viši su za 4,8% u odnosu na isti kvartal prethodne godine i za 0,8% u odnosu na drugi kvartal 2019, nominalno.

Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava, u trećem kvartalu 2019. godine, iznosili su 67131 dinar i viši su za 4,5% u odnosu na isti kvartal prethodne godine i za 0,8% u odnosu na drugi kvartal 2019, nominalno.

Оpširnije
Podaci