• A
  • A
  • A
shutterstock_508440166.jpg
03.07.2019. -
Stvoreni i tretirani otpad, 2018 – Prethodni podaci

 

Tokom 2018. godine u Republici Srbiji sektori: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, Rudarstvo, Prerađivačka industrija, Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama, Građevinarstvo i sektori uslužnih delatnosti stvorili su 49,2 miliona tona otpada, od čega 68,8% čini neopasni, a 31,2% opasni otpad. Najveći udeo stvorenog opasnog otpada je u sektoru Rudarstvo (39,5%).
Kad je reč o stvorenim količinama otpada, posmatrano po sektorima i u odnosu na prethodnu godinu, u 2018. godini zabeležena su sledeća kretanja: sektor Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – pad od 2,4%, Rudarstvo – rast od 0,6%, Prerađivačka industrija – rast od 6,9%, Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom – pad od 1,0%, Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama – rast od 17,8%, Građevinarstvo – rast od 4,4% i sektori uslužnih delatnosti – pad od 1,9%.
U 2018. godini ukupno je tretirano 48,9 miliona tona otpada. Od ukupno tretirane količine otpada odloženo je 46,8 miliona tona (95,7%).
Reciklirane količine otpada u 2018. godini beleže rast u odnosu na prethodnu godinu od 13,1%, koji je uglavnom nastao zbog povećanog recikliranja metalnog otpada.
Količina recikliranog otpada korišćenog kao gorivo za proizvodnju energije veća je za 45,9% nego prethodne godine.