• A
  • A
  • A
shutterstock_418194457.jpg
07.06.2019. -
Potrošnja opasnih hemikalija, 2018

 

Ukupna potrošnja opasnih hemikalija u 2018. godini iznosi 751 hilj. tona, što je za 38,1% manje u odnosu na 2017. godinu. Posmatrano prema klasi toksičnosti, najveće učešće u ukupnoj potrošnji zabeleženo je u klasi veoma toksičnih hemikalija (C), 53,7%, zatim sledi klasa toksičnih (D), 33,9%, štetnih (E), 9,0%, kancerogenih, mutagenih i toksičnih po reprodukciju (A), 2,9%, i hronično toksičnih (B), 0,5%.
Potrošnja opasnih hemikalija u sektoru Prerađivačka industrija u 2018. godini je 730 hilj. tona, od kojih je, prema oblastima delatnosti, najveće učešće u oblasti Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda – 87,5%. Posmatrano po klasama toksičnosti, u ovom sektoru zabeležena je najveća potrošnja u klasi veoma toksičnih (C), 54,9%, toksičnih hemikalija (D), 32,6%, i štetnih hemikalija (E), 9,0%.