• A
  • A
  • A
shutterstock_168236330.jpg
07.05.2019. -
Zaštita od štetnog dejstva voda, 2018.

 

Ukupna površina branjena od poplava iznosila je 1 442 379 ha, što je u odnosu na 2017. godinu manje za 9,2%. Korišćena poljoprivredna površina čini 66,3% od ukupne branjene površine. Dužina izgrađenih nasipa za odbranu od površinskih voda iznosi 3 411 km. U ukupno branjenoj površini najveći udeo ima sliv Dunava (73,7%), a zatim Save (20,3% ) i Morave (6%).
Površinskim vodama poplavljeno je 25 843 ha površine, od čega 75,2% čini korišćeno poljoprivredno zemljište. U slivu Morave poplavljeno je 16 693 ha poljoprivredne površine, što predstavlja  86% od ukupno korišćenih poljoprivrednih površina.
Podzemnim vodama poplavljeno je 1 222 ha površine, a od toga 85,8% čini korišćeno poljoprivredno zemljište. Korišćena poljoprivredna površina poplavljena je najviše u slivu Morave i iznosila je 972 ha.
Sistemom za odvodnjavanje pokriveno je 0,3% više površine nego u 2017. godini. Sliv Dunava sa 1 942 hiljade hektara ima najveću površinu obuhvaćenu sistemom za odvodnjavanje, a potom slede sliv Save, sa 427 hiljada hektara, i Morave, sa 150 hiljada hektara. Dužina kanala za odvodnjavanje je za 6,3% veća u odnosu na prethodnu godinu.
U 2018. godini, površina zemljišta koja je zahvaćena erozijom iznosila je 3 834 km2, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 0,5%. Od toga je smireno  1 177 km2.