• A
  • A
  • A
shutterstock_476449831N.jpg
25.12.2018. -
Siromaštvo i socijalna nejednakost, 2017.


Stopa rizika od siromaštva (ova lica nisu nužno siromašna, već samo imaju veći rizik da to budu) u 2017. godini iznosila je 25,7%. Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti (ova lica su u riziku od siromaštva ili su izrazito materijalno uskraćena ili žive u domaćinstvima veoma niskog inteziteta rada) iznosila je 36,7%.

Posmatrano prema starosti, lica mlađa od 18 godina najviše su bila izložena riziku od siromaštva (30,5%), kao i lica od 18 do 24 godine (29,7%). Najnižu stopu rizika od siromaštva imale su osobe starije od 65 godina (21,3%).

Najvišu stopu rizika od siromaštva imala su lica u domaćinstvima koja čine dve odrasle osobe s troje ili više izdržavane dece, 55,8%, zatim lica mlađa od 65 godina koja žive u jednočlanim domaćinstvima, 39,6%.

U zavisnosti od radnog statusa, kod lica starih 18 i više godina, najizloženija riziku od siromaštva bila su nezaposlena lica (50,7%), dok je najniža stopa rizika od siromaštva kod zaposlenih kod poslodavca (6,8%). Kod samozaposlenih lica ova stopa iznosila je 35,5%, a kod penzionera 17,5%.