• A
  • A
  • A
mkn.png
25.05.2024. -
Preminuo dr Miladin Kovačević, direktor RZS-a


Dr Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku, preminuo je 25. maja 2024. godine u 72. godini života.

Dr Miladin Kovačević rođen je 1952. godine u Kazancima, opština Gacko. Osnovnu školu završio je u Nikšiću, a gimnaziju u Gornjem Milanovcu. Diplomirao je 1976. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu na Odseku za matematiku. Magistarske studije iz oblasti statistike završio je 1978. godine pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 1977. godine radio je na Institutu za statistiku Saveznog zavoda za statistiku. Doktorsku disertaciju Opšti metodi za izračunavanje, predstavljanje i modeliranje greške uzorka odbranio je 1984. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

U Institutu za statistiku rukovodio je Službom za uzorke i metode prikupljanja podataka, pre nego što je postavljen za rukovodioca Službe za statistiku stanovništva (1986). Zvanje naučni saradnik na Ekonomskom fakultetu u Beogradu stekao je 1987. godine, a 1988. godine izabran je za člana Međunarodnog statističkog instituta. Za pomoćnika direktora Saveznog zavoda za statistiku postavljen je 1990. godine i bio je zadužen za Sektor statistike stanovništva i društvenih delatnosti, a 1993. godine postavljen je za direktora Instituta za nacionalne račune, standarde, registre i statističku analizu pri Saveznom zavodu za statistiku (ranijeg Instituta za statistiku). Kao direktor ovog Instituta, na početku 1994. godine angažovan je na poslovima pripreme ekonomske politike i odgovarajućeg programa monetarne rekonstrukcije i ekonomske stabilizacije pri Saveznoj vladi. Naučno zvanje viši naučni saradnik na Ekonomskom fakultetu u Beogradu stekao je 1992. godine. Kao honorarni nastavnik predavao je na postdiplomskim studijama Ekonomskog fakulteta u Beogradu – kurs kontrole kvaliteta statističkih podataka. Koautor je udžbenika Teorija uzorka i planiranje eksperimenata (1991), koji je prihvaćen za odgovarajući predmet na redovnim studijama Ekonomskog fakulteta. S obzirom na uže područje teorijskog i praktičnog rada vezano za teoriju uzorka i anketna istraživanja na uzorcima, predavao je odabrane lekcije u ovom domenu na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Od strane Ekonomskog fakulteta u Beogradu bio je angažovan u komisiji za sticanje doktorata statističkih nauka, a od strane Matematičkog fakulteta u Beogradu u komisiji za polaganje ispita iz teorije uzorka i u komisiji za sticanje magistarskog stepena u oblasti matematičkih nauka.

Saradnju sa Ekonomskim institutom i sa Institutom ekonomskih nauka u Beogradu započeo je 1994. godine. Bio je angažovan  u području tekućih makroekonomskih analiza i metodologije makroekonomskih analiza i istraživanja tekućih kretanja kao i ekonomskih politika. Bio je član redakcije i autor priloga u mesečnom časopisu Markoekonomske analize i trendovi (MAT).

Zvanje vanrednog profesora na Ekonomskom fakultetu u Beogradu stekao je 1995. godine za predmet Teorija uzorka i planiranje eksperimenata. Na predlog Ekonomskog fakulteta u Beogradu 2001. godine od Ministarstva za nauku Republike Srbije dobio je zvanje naučnog savetnika i angažovan je na doktorskim studijama Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Od 2001. godine bio je angažovan u saradnji sa Misijom Međunarodnog monetarnog fonda za monitoring STAND-BY aranžmana ispred Narodne banke Srbije. Kroz tu saradnju utemeljio je i saradnju Republičkog zavoda za statistiku sa tehničkim misijama MMF-a na razvoju nacionalnih računa. Za zamenika direktora Republičkog zavoda za statistiku postavljen je 2003. godine sa zadatkom harmonizacije i unapređenja statističkog sistema. U tom svojstvu presudno je doprineo uspostavljanju i utemeljenju Sistema nacionalnih računa kao i odgovarajuće analitičke infrastrukture i kadrovskog potencijala za potrebe korisnika, a pre svega nosilaca ekonomske politike. U jednom mandatu (od maja 2004. godine) bio je biran za člana Saveta Narodne banke Srbije. Za redovnog člana Naučnog društva ekonomista Srbije izabran je 2007. godine.

Za direktora Republičkog zavoda za statistiku postavljen je 2015. godine. Iste godine izabran je, u drugom mandatu, za člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije. Bio je član  Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) Vlade Republike Srbije od osnivanja 2017. godine.

Datum i vreme sahrane biće naknadno saopšteni.