• A
  • A
  • A
BrankoJ.png
14.06.2024. -
Branko Josipović postavljen za v. d. direktora RZS-a

 

Na osnovu rešenja Vlade Republike Srbije na mesto v. d. direktora Republičkog zavoda za statistiku postavljen je Branko Josipović, dosadašnji pomoćnik direktora Sektora za područne statističke i analitičke centre.

Branko Josipović je rođen 1974. godine u Valjevu. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i po obrazovanju je diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva. U Republičkom zavodu za statistiku radi od 2003. godine. Do 2010. radio je na poziciji projektanta informacionih sistema, od 2010. do 2019. bio je načelnik područnog odeljenja RZS-a u Valjevu. Od aprila 2019. je obavljao funkciju pomoćnika direktora Sektora za područne statističke i analitičke centre.

Kao pomoćnik direktora bio je odgovoran za aktivnosti prikupljanja, obradu i analizu podataka, kao i za modernizaciju rada RZS-a, organizovao je i sprovodio istraživanja od posebnog državnog interesa.

Pored zaduženja pomoćnika direktora, Josipović je bio odgovoran i za razvoj i implementaciju Sistema podrške u odlučivanju, koji je RZS postavio na centralno mesto kada je reč o obradi i analizi podataka sa ciljem dostavljanja ključnih informacija donosiocima odluka u Republici Srbiji, kao i za razvoj i implementaciju Sistema brzih istraživanja za predikciju ekonomskih indikatora.

Branko Josipović je član više međunarodnih ekspertskih timova, s ciljem unapređenja rada evropskih i svetskih zvaničnih statistika.

Stalni je član međunarodnog tela UNECE za primenu inovativnih rešenja u modernizaciji rada statističkih institucija.

Stalni je član UN grupe za praćenje svih aktivnosti na modernizaciji globalnog sistema zvanične statistike.

Saradnik je časopisa MAT, autor je i koautor serija članaka o ocenama stanja u različitim industrijskim granama i predikcijama glavnih ekonomskih indikatora i kretanja.

Imenovan je na funkciju v. d. direktora RZS-a 13. juna 2024. godine.