• A
  • A
  • A
Slika-Korica-Vest - S5.jpg
09.05.2024. -
Stambene zgrade


U publikaciji „Stambene zgrade“, Republički zavod za statistiku prvi put objavljuje podatke o teritorijalnom rasporedu i osnovnim karakteristikama stambenih zgrada. Konačni rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine o stambenim zgradama sadrže podatke o vrsti stambene zgrade, pretežnoj godini izgradnje zgrade, maksimalnoj spratnosti i opremljenosti zgrade sa liftom, kao i vrsti materijala od kojeg su izgrađeni spoljni zidovi zgrade.

Prema podacima Popisa 2022, na teritoriji Republike Srbije popisano je ukupno 2 261 051 stambena zgrada.

U strukturi stambenih zgrada, prema vrsti stambene zgrade, najviše su zastupljene porodične kuće sa jednim stanom, 87,7%, zatim porodične kuće sa dva stana, 8,3%, dok je učešće zgrada sa 3 i više stanova u ukupnom broju stambenih zgrada 4%.

Posmatrano prema godini izgradnje, najveći broj stambenih zgrada izgrađen je u periodu 1961–1980. godine, 745 485 zgrada. U kategoriji najstarijih zgrada (zgrade izgrađene pre 1919. godine) popisano je ukupno 59 841 zgrada, i to najviše u Regionu Vojvodine (40 618). Posle 2000. godine izgrađeno je 242 015 stambenih zgrada, najviše u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije, a najmanje u Regionu Južne i Istočne Srbije.

Popis je pokazao da najviše ima zgrada u kojima su svi stanovi pozicionirani u prizemlju. Ukupno je popisano 1 898 029 prizemnih zgrada, što čini 84% od ukupnog broja popisanih stambenih zgrada. Zgrada sa 10 i više spratova, na teritoriji Republike Srbije, ima ukupno 1 269, i one su uglavnom skoncentrisane u Beogradskom regionu (720).  

U Republici Srbiji postoji ukupno 1 998 465 (88,4%) stambenih zgrada izgrađenih od opeke, betona ili kamena, 141 495 zgrada od naboja, pletera ili dasaka, 79 719 od ćerpiča i 41 372 zgrade koje su izgrađene od drveta. Posmatrano prema regionima, najveće učešće zgrada izgrađenih od čerpića, naboja, pletera ili dasaka zabeleženo je u Regionu Vojvodine, dok ih u Beogradskom regionu najmanje ima i njihovo učešće je gotovo zanemarljivo.

Knjiga S5: Stambene zgrade

Tabela1: Stambene zgrade prema broju stanova u zgradi

Tabela2: Stambene zgrade prema periodu izgradnje 

Tabela3: Stambene zgrade prema broju spratova u zgradi 

Tabela4: Stambene zgrade prema broju stanova u zgradi