• A
  • A
  • A
LogoPopis.PNG
26.04.2024. -
Domaćinstva prema porodičnom sastavu i karakteristikama nosioca domaćinstva

Republički zavod za statistiku objavljuje konačne rezultate Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine o domaćinstvima prema porodičnom sastavu i broju članova, kao i podatke o domaćinstvima prema starosti i polu lica na koje se vodi domaćinstvo i porodičnom sastavu, do nivoa regiona.

Od ukupno 2 589 344 domaćinstava u Republici Srbiji, porodičnih domaćinstava, odnosno domaćinstva koja u svom sastavu imaju najmanje jednu porodicu, ima 1 757 507 (67,9%), dok je  neporodičnih domaćinstava 831 837, odnosno 32,1%  (773 945 samačkih i 57 892 višečlanih neporodičnih domaćinstava).

Tabela 1. Domaćinstva prema porodičnom sastavu

  Broj domaćinstava
REPUBLIKA SRBIJA 2 589 344
Porodična domaćinstva 1 757 507
Bez drugih članova 1 532 131
Sa drugim članovima 225 376
Domaćinstva sa jednom porodicom 1 619 945
Bračni par bez dece 429 364
Vanbračni par bez dece 50 692
Bračni par sa decom 719 140
Vanbračni par sa decom 65 165
Majka s decom 278 663
Otac s decom 76 921
Domaćinstva sa dve porodice 128 836
Domaćinstva sa tri i više porodica 8 726
Neporodična domaćinstva 831 837
Samačka 773 945
Višečlana 57 892

Grafikon 1. Domaćinstva prema porodičnom sastavu

Većina porodičnih domaćinstava (87,2%) u svom sastavu ima samo članove porodice, dok 12,8% porodičnih domaćinstava osim članova porodice ima i druge članove domaćinstva koji ne pripadaju nijednoj porodici.

Kod porodičnih domaćinstava najzastupljenija su domaćinstva sa jednom porodicom (92,2%), dok je udeo domaćinstava sa dve ili više porodica 7,8% (domaćinstava sa dve porodice ima 128 836 – udeo 7,3% i domaćinstava sa tri ili više porodica ima 8 726 – udeo 0,5%).

Kod domaćinstava sa jednom porodicom (1 619 945) najzastupljeniji tip porodice je „bračni par sa decom” (44,4%), slede tipovi porodica „bračni par bez dece” (26,5%), „majka s decom” (17,2%), „otac s decom” (4,7%), „vanbračni par s decom” (4%) i „vanbračni par bez dece” (3,1%).  

Grafikon 2. Domaćinstva s jednom porodicom prema tipu porodice

Udeo neporodičnih u ukupnom broju domaćinstava je, u periodu između dva popisa, porastao sa 24% (Popis 2011) na 32% (Popis 2022), što je direktna posledica povećanja broja samačkih domaćinstava sa 555 467 (Popis 2011) na 773 945 (Popis 2022). Takođe, značajnija promena zabeležena je i kod udela porodica tipa „bračni/vanbračni par s decom” koji je smanjen sa 36,4% (Popis 2011) na 30,3% (Popis 2022) i kod udela domaćinstava sa dve porodice – pad sa 8,4% (Popis 2011) na oko 5% (Popis 2022).

Tabela 2. Domaćinstva prema porodičnom sastavu, po popisima 2011. i 2022. 

  Popis 2022 Popis 2011
Ukupan broj domaćinstava 2 589 344 100% 2 487 886 100%
Porodična domaćinstva Domaćinstva sa jednom porodicom Bračni/vanbračni par bez dece 480 056 18,54 459 125 18,45
Bračni/vanbračni par s decom 784 305 30,29 904 877 36,37
Majka s decom 278 663 10,76 238 280 9,58
Otac s decom 76 921 2,97 61 447 2,47
Domaćinstva sa dve porodice 128 836 4,98 209 026 8,40
Domaćinstva sa tri i više porodica 8 726 0,34 14 424 0,58
Neporodična domaćinstva Samačka 773 945 29,89 555 467 22,33
Višečlana 57 892 2,24 45 240 1,82

Starost i pol lica na koje se vodi domaćinstvo

Rezultati Popisa 2022. pokazuju da je u 63% domaćinstava lice na koje se vodi domaćinstvo muškog pola. Razlika u korist muškaraca još je izraženija ako se posmatraju samo porodična domaćinstva. Naime, u 72% porodičnih domaćinstava lice na koje se vodi domaćinstvo je muškarac, a u 28% domaćinstava žena.

Kod neporodičnih domaćinstava više nosilaca domaćinstava je ženskog pola (u 55,6% domaćinstava lice na koje se vodi domaćinstvo je žena, a u 44,4% domaćinstava muškarac), pre svega zbog većeg broja žena starih 65 i više godina koje žive same.

Lice na koje se vodi domaćinstvo u proseku ima 56,7 godina, s tim što je u naseljima gradskog tipa prosečna starost nosioca domaćinstva 55,3 godine, a u ostalim naseljima nosilac domaćinstva u proseku ima 59,4 godine.

Detaljniji podaci dostupni su u tabelama u diseminacionoj bazi:

Tabela 1: Domaćinstva prema porodičnom sastavu i broju članova

Tabela 2: Domaćinstva prema starosti i polu lica na koje se vodi domaćinstvo i porodičnom sastavu

Takođe, na veb-sajtu Popisa 2022, u delu „Tabele 2022“, pored svih do sada objavljenih podataka u excel formatu, dostupni su i podaci o stanovništvu prema nacionalnoj pripadnosti, starosti (uključujući i prosečnu starost) i polu, po regionima.