• A
  • A
  • A
shutterstock_261177431m.jpg
29.02.2024. -
Kretanja na tržištu rada u četvrtom kvartalu 2023.

 

Prema podacima Ankete o radnoj snazi, u četvrtom kvartalu 2023. godine, u odnosu na četvrti kvartal prethodne godine, došlo je do povećanja aktivnosti i smanjenja stanovništva van radne snage. U okviru aktivnog stanovništva došlo je do rasta zaposlenosti i pada nezaposlenosti. U četvrtom kvartalu broj zaposlenih iznosio je 2 870 200, što predstavlja rast od 52 100 u odnosu na isti kvartal 2022. godine. Broj nezaposlenih manji je za 3 600 lica i iznosio je 288 200, što zajedno sa zaposlenim licima čini kontingent aktivnog stanovništva od 3 158 300. Stanovništvo van radne snage smanjeno je za 99 400 lica i u posmatranom kvartalu činilo ga je 2 524 000 lica. Ukupan broj stanovnika starih 15 i više godina iznosio je 5 682 300, što predstavlja smanjenje ukupnog broja za 50 900 lica.

Stopa zaposlenosti beleži porast od 1,4 procentna poena (p. p.) i beleži vrednost od 50,5%, dok je stopa nezaposlenosti iznosila 9,1%, što predstavlja pad od 0,3 p. p. u odnosu na četvrti kvartal prethodne godine. Stopa aktivnosti je porasla, a stopa stanovništva van radne snage pala je za istu vrednost od 1,3 p.p. i one iznose 55,6% odnosno 44,4% respektivno.