• A
  • A
  • A
logopopis.png
17.11.2023. -
Stanovništvo prema ekonomskoj aktivnosti


Republički zavod za statistiku objavljuje konačne rezultate Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine o stanovništvu Republike Srbije prema ekonomskoj aktivnosti, starosti i polu, do nivoa opština i gradova.

Prema ekonomskoj aktivnosti, stanovništvo se deli na ekonomski aktivno stanovništvo (kontingent radne snage) i ekonomski neaktivno stanovništvo.

Kontingent radne snage čine zaposlena i nezaposlena lica, dok u ekonomski neaktivno stanovništvo spadaju: deca mlađa od 15 godina, učenici i studenti starosti 15 i više godina, penzioneri, lica sa prihodima od imovine ili investicija, lica koja se bave proizvodnjom dobara za potrebe svog domaćinstva, lica koja obavljaju neplaćene kućne poslove u svom domaćinstvu i ostala lica koja nisu ekonomski aktivna.

U Popisu 2022, 2 401 690 lica (1 287 053 muškarca i 1 114 637 žena) izjasnilo se da su u sedmici koja je prethodila popisu bar jedan sat obavljali bilo kakav plaćeni posao ili su radili kao pomažući članovi u porodičnom poslu koji donosi prihod, ili su imali plaćeni posao sa kojeg su u sedmici pred popis odsustvovali zbog bolovanja, godišnjeg odmora ili iz nekog drugog razloga, a na koji će se vratiti nakon isteka odsustva. Ova lica svrstana su u kontingent zaposlenih.

Nezaposlenim licima smatraju se lica koja su izjavila da su tokom septembra 2022. godine aktivno tražila posao ili pokušavala da započnu samostalni posao, i koja su izjavila da mogu da počnu da rade u naredne dve sedmice ako bi im posao bio ponuđen. U kontingent nezaposlenih svrstano je ukupno 402 831 lice (220 451 muškarac i 182 380 žena).

Tabela 1: Stanovništvo prema ekonomskoj aktivnosti i polu

  Ukupno Muškarci Žene
Republika Srbija 6 647 003 3 231 978 3 415 025
Ekonomski aktivno stanovništvo (radna snaga) svega 2 804 521 1 507 504 1 297 017
zaposleni 2 401 690 1 287 053 1 114 637
nezaposleni 402 831 220 451 182 380
Ekonomski neaktivno stanovništvo svega 3 842 482 1 724 474 2 118 008
deca mlađa od 15 godina 955 452 492 239 463 213
učenici i studenti (15+ godina) 433 344 201 312 232 032
penzioneri 1 592 567 694 653 897 914
lica sa prihodima od imovine ili investicija 19 125 13 519 5 606
lica koja se bave proizvodnjom dobara za potrebe svog domaćinstva 84 129 65 648 18 481
lica koja obavljaju neplaćene kućne poslove u svom domaćinstvu 459 344 73 485 385 859
ostala lica i nepoznato 298 521 183 618 114 903

 

U kontingent ekonomski neaktivnog stanovništva uključena su 3 842 482 lica (1 724 474 muškarca i 2 118 008 žena). Među ekonomski neaktivnim stanovništvom najviše je penzionera (blizu 1,6 miliona), slede deca mlađa od 15 godina (955 452 deteta), zatim lica koja obavljaju neplaćene kućne poslove u svom domaćinstvu (oko 459 344 lica) i učenici/studenti starosti 15 i više godina (433 344 lica). 

Stanovništvo prema ekonomskoj aktivnosti, starosti i polu