• A
  • A
  • A
Korica-SRP.jpg
28.09.2021. -
Statistika i računi životne sredine, 2019.


Ova publikacija nastala je kao rezultat aktivnosti Republičkog zavoda za statistiku u okviru implementacije IPA 2017 komponente projekta Računi životne sredine koji je podržan od strane Evrostata. Glavni cilj projekta je bio usmeren na razvijanje nedostajućeg modula za  energetske tokove iz Uredbe o evropskim ekonomskim računima životne sredine a potom i na pripremu posebne publikacije sa prikazanim dosadašnji  rezultatima RZS-a iz oblasti statistike i računa životne sredine. Računi životne sredine su sistem  koji obezbeđuju vezu između životne sredine i ekonomije i omogućavaju praćenje doprinosa životne sredine ekonomiji (korišćenje sirovina, vode, energije) i uticaja koji ekonomija ima na životnu sredinu (otpad, emisije u vode, vazduh).

Oblast statistika i računi životne sredine se poslednjih deset godina intezivno razvijala u Republičkom zavodu za statistiku. Veći deo aktivnosti realizovan je u okviru projekata koji su finansirani od strane Evrostata i Švedske agencije za međunarodnu razvojnu pomoć. Najvažniji rezultati ovog rada su implementacija Uredbe o statistici otpada i Uredbe o evropskim ekonomskim računima životne sredine  u statistički sistem Republike Srbije, proizvodnja međunarodno uporedivih statističkih podataka i uspostavljeno redovno izveštavanje Evrostatu u oblastima statistike otpada, statistike voda i za račune životne sredine.

U ovoj publikaciji predstavljeni su najvažniji rezultati i indikatori po oblastima životne sredine sa posebnim fokusom na međunarodno poređenje Republike Srbije i izabranih zemalja iz regiona. Kao posebna oblast prikazani su izabrani indikatori cirkularne ekonomije zbog posebne važnosti koju ova oblast ima u budućoj evropskoj agendi za održivi napredak (Zeleni dogovor), prema kojoj tranzicija ka cirkularnoj ekonomiji treba da smanji pritisak na prirodne resurse i ostvari održivi napredak i stvaranje novih radnih mesta.

Publikaciju je pripremio Odsek za statistiku i račune životne sredine Republičkog zavoda za statistiku.

Statistika i računi životne sredine