• A
  • A
  • A
shutterstock_370005596.jpg
10.06.2021. -
Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja, 2020. – Prethodni rezultati


U 2020. godini u sektorima industrije korišćeno je 3 976 mil. m3 vode. Najveći deo zahvaćene vode korišćen je za hlađenje pri proizvodnji električne energije. Količina korišćenih voda smanjena je za 6,1% u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupno 3 976 mil. m3 zahvaćenih voda u sektorima industrije 99,6% čine vode iz sopstvenog vodozahvata (98,7% površinske vode i 0,9% podzemne), a 0,4% iz javnog vodovoda.    

Vode korišćene za potrebe industrije u 2020, posmatrano po sektorima i u odnosu na prethodnu godinu, zabeležile su sledeća kretanja: Rudarstvo – rast od 21,6%, Prerađivačka industrija – pad od 3,9%, i Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom – pad od 6,2%.

Od ukupno korišćenih voda u industriji 97,5% čine vode korišćene u snabdevanju električnom energijom, gasom i parom, 2,1% u prerađivačkoj industriji, a 0,4% u rudarstvu.

Od ukupno 104 mil. m3 otpadnih voda[1] u industriji 47,2% čine vode ispuštene iz sektora Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, 39,5% iz sektora Prerađivačka industrija, a 13,3% iz sektora Rudarstvo.

U 2020. godini prečišćeno je ukupno 28 mil. m3 vode, od čega primarnim tretmanom 63,0%, sekundarnim tretmanom 18,6% i tercijarnim tretmanom 18,4%. Najveći udeo u prečišćenim vodama sektora industrije ima oblast Proizvodnja osnovnih metala – 19,4%, a potom slede Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda – 16,3%, Proizvodnja prehrambenih proizvoda – 15,7%, i Proizvodnja papira i proizvoda od papira – 9,4%. Sve ostale oblasti sektora industrije imaju udeo prečišćenih voda od 39,2%.