• A
  • A
  • A
shutterstock_195608981.jpg
30.12.2020. -
Indeksi industrijske proizvodnje, novembar 2020.


Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u novembru 2020. godine
manja je za 1,4% u odnosu na novembar 2019. godine, dok je u odnosu na prosek 2019. godine, veća za 6,0%. Industrijska proizvodnja u periodu januar – novembar 2020. godine, u poređenju sa istim periodom 2019. godine, veća je za 0,1%.

Posmatrano po sektorima,

u novembru 2020. godine, u odnosu na isti mesec 2019, zabeležena su sledeća kretanja:

  • sektor Prerađivačka industrija – pad od 3,8%,
  • Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 6,6%, i
  • sektor Rudarstvo – rast od 7,2%.

 

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u novembru 2020. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do pada u proizvodnji:

  • netrajnih proizvoda za široku potrošnju (5,7%), i
  • kapitalnih proizvoda (5,4%),

 

dok je rast zabeležen u proizvodnji:

  • trajnih proizvoda za široku potrošnju (7,8%),
  • intermedijarnih proizvoda, osim energije (1,4%), i
  • energije (0,7%).

 

Obim industrijske proizvodnje u novembru 2020. godine, u odnosu na novembar 2019, beleži:

– pad kod 16 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 40%), a

– rast kod 13 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 60%).

 

Najveći uticaj na pad industrijske proizvodnje u novembru 2020. godine, u odnosu na isti mesec 2019. godine, imale su: Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, Proizvodnja osnovnih metala, Proizvodnja koksa i derivata nafte, Proizvodnja odevnih predmeta i Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za novembar 2020. godine, u odnosu na prosek 2019. godine za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 1,8%, a za prerađivačku industriju rast od 0,6%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za novembar 2020. godine, u odnosu na oktobar 2020. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 2,0% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 2,2%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u novembru 2020. godine, u odnosu na prosek 2019. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 6,0%, a kod prerađivačke industrije veća je za 5,2%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji u 2020. godini biće objavljivani poslednjeg radnog dana u mesecu i odnosiće se na prethodni mesec.

 

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).