• A
  • A
  • A
CaptureV.jpg
12.11.2020. -
„Preduzeća po veličini i preduzetnici u Republici Srbiji, 2016‒2018.“


Publikacija autora Milana Burzanovića sadrži izabrane makroekonomske pokazatelje prema veličini preduzeća (tj. na nivou kontigenata mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća), kao i za preduzetnike, za poslednje tri godine, čime je omogućeno sagledavanje i dinamike i strukture posmatranih ekonomskih pojava, s više aspekata. Pri tome, u skladu sa interesom korisnika i značajem za donošenje strateških odluka, posebno su iskazani  zbirni podaci za sektor mikro, malih, srednjih preduzeća i preduzetnika (MSPP). Indikatori su prikazani na nivou sektora Klasifikacije delatnosti (2010), a teritorijalno do nivoa regiona prema Nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica.

Izabrani makroekonomski pokazatelji su: 1. broj poslovnih subjekata (preduzeća, odnosno preduzetnika); 2. broj zaposlenih; 3. promet; 4. bruto dodata vrednost; 5. bruto dodata vrednost po zaposlenom; 6. broj izvoznika; 7. izvoz robe; 8. broj uvoznika; 9. uvoz robe; 10. kapital (osnovni); 11. domaći kapital; 12. strani kapital; 13. učešće domaćeg kapitala; i 14. učešće stranog kapitala.

Očekujemo da će mnoštvo pripremljenih podataka biti od značajne koristi kreatorima ekonomske politike, u smislu što boljeg sagledavanja postojećeg stanja, izvođenja valjanih zaključaka, i o sektorskom i o regionalnom aspektu preduzetništva i označavanja glavnih pravaca buduće aktivnosti.