• A
  • A
  • A
shutterstock_195608981.jpg
30.06.2020. -
Indeksi industrijske proizvodnje, maj 2020.


Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u
maju 2020. godine manja je za 9,3% u odnosu na maj 2019. godine, dok je u odnosu na prosek 2019. godine, manja za 8,8%. Industrijska proizvodnja u periodu januar – maj 2020. godine, u poređenju sa istim periodom 2019. godine, manja je za 2,6%.

Posmatrano po sektorima,

u maju 2020. godine, u odnosu na isti mesec 2019, zabeležena su sledeća kretanja:

  • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 11,5%,
  • sektor Prerađivačka industrija – pad od 9,3%, i
  • sektor Rudarstvo – pad od 3,9%,

 

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u maju 2020. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do pada u proizvodnji:

  • kapitalnih proizvoda (24,5%),
  • intermedijarnih proizvoda, osim energije (12,5%),
  • energije (11,3%), i
  • trajnih proizvoda za široku potrošnju (10,5%),

 

dok je rast zabeležen u proizvodnji:

  • netrajnih proizvoda za široku potrošnju (1,7%),

 

Obim industrijske proizvodnje u maju 2020. godine, u odnosu na maj 2019, beleži:

– pad kod 21 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 84%), a

– rast kod 8 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 16%).

 

Najveći uticaj na pad industrijske proizvodnje u maju 2020. godine, u odnosu na isti mesec 2019. godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Proizvodnja motornih vozila i prikolica, Proizvodnja proizvoda od gume i plastike, Proizvodnja osnovnih metala, i Proizvodnja derivata nafte.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za maj 2020. godine, u odnosu na prosek 2019. godine za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren pad od 9,4%, a za prerađivačku industriju pad od 10,0%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za maj 2020. godine, u odnosu na april 2020. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 10,1% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 14,5%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u maju 2020. godine, u odnosu na prosek 2019. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje manja je za 8,7%, a kod prerađivačke industrije manja je za 6,6%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji u 2020. godini biće objavljivani poslednjeg radnog dana u mesecu i odnosiće se na prethodni mesec.

 

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).