• A
  • A
  • A
sajt.png
17.09.2019. -
Ponovljeni javni poziv za prijavljivanje kandidata za zdravstvene radnike u Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije 2019.

 

Zbog nedovoljnog broja prijavljenih kandidata za zdravstvene radnike u Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije 2019. u pojedinim gradovima/opštinama, javni poziv za prijavu kandidata za zdravstvene radnike biće ponovljen 17. septembra 2019. godine na osnovu odluke donete na sastanku Istraživačkog tima Republičkog zavoda za statistiku (RZS) i Instituta za javno zdravlje Srbije (IJZS) dana 16.09.2019. godine. Gradovi/opštine u kojima nedostaju zdravstveni radnici za rad na terenu u Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije 2019. jesu: Beograd (nedostaje 5 zdravstvenih radnika), Bačka Topola (nedostaje 1 zdravstveni radnik), Kruševac (nedostaje 1 zdravstveni radnik), Novi Sad (nedostaje 1 zdravstveni radnik) i Smederevo (nedostaje 1 zdravstveni radnik) - ukupno 9 zdravstvenih radnika.

U skladu sa ponovljenim javnim pozivom, pozivaju se građani koji žele da učestvuju u Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije, u svojstvu zdravstvenog radnika da se u periodu od 17. do 22. septembra 2019. godine prijave Republičkom zavodu za statistiku.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti isključivo popunjavanjem elektronske prijave – ovde.

Uz prijavu na javni poziv, kandidat je dužan da svojeručno potpiše i skenira Izjavu o davanju tačnih podataka – ovde, koju treba da pošalje imejlom na adresu EHIS@stat.gov.rs

Kandidati za koje se, uvidom u tražena dokumenta, ustanovi da ne ispunjavaju opšte uslove definisane javnim pozivom, biće isključeni iz daljeg postupka, a kandidati za koje se utvrdi da su u prijavi dali netačne podatke, biće ponovo bodovani.

U slučaju da kandidati ostvare isti ukupan broj bodova po prijavi, prednost će imati kandidati sa većim brojem bodova dobijenih na razgovoru.

Ukoliko su kandidati podneli prijavu po prvom Javnom pozivu za prijavljivanje kandidata za  supervizore terena, anketare i zdravstvene radnike u Istraživanju zdravlja Srbije 2019. (objavljeno dana 02.09.2019. godine) nisu u obavezi da po ponovljenom konkursu dostavljaju dokumenta kojima dokazuju ispunjavanje opštih uslova koji su definisani javnim pozivom.

Zadatke anketara i zdravstvenih radnika, kao i proceduru za njihov izbor, možete pogledati – ovde.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispuni: 

  • da je državljanin Republike Srbije;
  • da je punoletan i radno sposoban;
  • da je stekao najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
  • da je nezaposlen (u periodu od 1. oktobra do 30. decembra 2019. godine) ili da je korisnik starosne penzije;*
  • da (u periodu od 1. oktobra do 30. decembra 2019. godine) nije radno angažovan po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu niti ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju;
  • da nije osuđivan – dokazuje se uverenjem koje izdaje MUP (ne starijim od 6 meseci);
  • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije pokrenuta istraga – dokazuje se potvrdom koju izdaju osnovni sudovi (ne starijim od 6 meseci). 

Posebni uslovi koje kandidat za zdravstvenog radnika treba da ispuni:

  • diploma o stečenom srednjem/višem/visokom obrazovanju iz oblasti zdravstva 

Sa izabranim kandidatima zaključuje se  Ugovor o privremenim i povremenim poslovima.

*Važna napomena: Korisniku porodične penzije koji stekne svojstvo osiguranika, sklapanjem ugovora o privremenim i povremenim poslovima može biti obustavljena isplata porodične penzije za vreme trajanja ugovora u skladu sa članom 117. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS” br. 34/03, 64/04 - US, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 - dr. zakon, 63/06 - US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18).

Rang lista kandidata (za zdravstvene radnike) sa ukupno ostvarenim bodovima po prijavi, kao i spisak kandidata koji se pozivaju na razgovor, biće objavljena 23. septembra 2019. godine na veb-sajtu Zavoda.